Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:39 (2009-2010)
Innlevert: 13.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Aftenposten 12.10.09 hevder økonomiprofessor Michael Hoel at "grønne sertifikater er dyr og formålsløs moro med fornybar energi" Resonnementet er at mer fornybar energi i Norge ikke kutter CO2-utslipp globalt da det ikke påvirker taket på totale CO2-utslipp innenfor Kyoto-avtalen. Derved endres bare prisen på CO2-kvoter og utslippsnivået opprettholdes.
Hvor mye anslår regjeringen at CO2-utslipp globalt vil reduseres som følge av utbygging av fornybar energi i Norge, og hvilke analyser bygger regjeringen sitt svar på?

Begrunnelse

Det er viktig å sikre at penger som brukes på tiltak for å kutte CO2-utslipp har god effekt, slik at man prioriterer de beste prosjekter først. Derfor bør man sannsynliggjøre at tiltak som foreslås faktisk gir ønsket resultat, noe økonomiprofessor Michael Hoel ved Universitetet i Oslo betviler.
FrP ønsker en satsing på fornybar energi, både fordi det kan gi viktig verdiskaping og trygge vår nasjonale kraftforsyning. Det kan også bidra til kutt i uønskede utslipp fra annen type energiressurser.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Norges forpliktelse etter Kyotoprotokollen er å sørge for at de gjennomsnittlige årlige klimagassutslippene i forpliktelsesperioden 2008–2012 ikke er mer enn én prosent høyere enn i 1990. Dette kan gjøres gjennom ulike nasjonale tiltak og ved å redusere utslipp i andre land. Regjeringen ønsker imidlertid å overoppfylle Norges Kyotoforpliktelse med 10 prosentpoeng. Overoppfyllelsen vil dekkes gjennom utslippsreduserende tiltak i andre land, i hovedsak i utviklingsland.

Fornybarsatsingen i Norge er motivert ut fra flere hensyn, som energiforsyning, næringsutvikling/arbeidsplasser og klima. Tidsperspektivet er viktig når en vurderer fornybarsatsingens klimaeffekt. Økt satsing på fornybar energi er nødvendig dersom vi skal få til en overgang til et lavutslippssamfunn hvor fossil energi fases ut.

Kvotetaket for inneværende periode i kvotesystemet er fastsatt, dermed vil ikke en økt fornybarsatsing resultere i reduserte utslipp for inneværende periode. Det er likevel gode miljømessige grunner til å benytte virkemidler for ytterligere stimulans av fornybar energi. En sterkere satsing på fornybar energi nå vil bidra til nødvendig teknologiutvikling. En økning i andelen fornybar energi vil kunne gjøre det mulig for kommende kvoteperioder å sette strammere kvotetak. Dette vil bidra til å redusere utslipp omfattet av kvotesystemet.