Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:40 (2009-2010)
Innlevert: 13.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Mener statsråden at man, rent generelt, har gode nok rutiner for utsendelse av kriminelle utlendinger, vil statsråden eventuelt gjøre noe for å endre rutinene der utsendingsvedtaket gjelder voldsdømte og vil statsråden gå inn for at kriminelle utlendinger skal holdes på et eget område kontrollert av norske myndigheter fram til utsendelse kan iverksettes?

Begrunnelse

Det har i media den senere tiden blitt satt fokus på Politiets Utlendingsenhet. Jeg viser spesielt til sak i VG tirsdag den 13.oktober der en person med voldtektsdom blir sluppet fri fra fengsel før PU kommer og skal sende ham ut av landet. Politiet begrunner glippen med at mannen ikke hadde noen adresse, og det var derfor ikke mulig å pågripe ham etter at han ble løslatt fra fengsel. Han ble derimot pågrepet etter at han på nytt hadde forgrepet seg på en kvinne. Dette er en uholdbar situasjon, og en stor belastning for ofrene i disse sakene.
Jeg forutsetter at statsråden er enig i at han har et medansvar for å følge opp og eventuelt endre rutiner slik at denne type hendelser ikke gjentar seg.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiets utlendingsenhet (PU) har det nasjonale ansvaret for identitetsfastsettelse av asylsøkere og for koordinering og gjennomføring av alle uttransporteringer av personer med ulovlig opphold i Norge. Politidistriktene har på sin side ansvaret for identitetsfastsettelse i bort- og utvisningssaker der det skal gjennomføres uttransport.

Regjeringen vil styrke politiets arbeid på utlendingsområdet med 150 millioner. Økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering skal bidra til å redusere antallet identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet. Etablering av et nasjonalt ID-senter, lokale registreringsenheter og egen transportenhet er noen av tiltakene som settes i verk.

Politiet prioriterer straffedømte utlendinger i forbindelse med identitetsavklaring og uttransport. I perioden januar- september 2009 er totalt 2954 personer uttransportert, hvorav i alt 452 straffedømte personer. Det legges opp til en økning i antall uttransporteringer totalt fra 4000 til 4900 i 2010.

Når det gjelder spørsmålet om rutinene for utsendelse av kriminelle utlendinger er gode nok, eventuelt om jeg vil gjøre noe for å endre rutinene der utsendingsvedtaket gjelder voldsdømte, kan jeg informere om at det for tiden pågår et arbeid i politiet for å gjennomgå og forbedre prosessen knyttet til forberedelse av uttransportering av straffedømte utlendinger.

Jeg vil minne om at det er knyttet en rekke utfordringer til personer som skal uttransporteres i forbindelse med avslutning av soning av straffedom.

Før politiet kan iverksette uttransportering av kriminelle utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge, må personens korrekte identitet avklares. Videre må hjemlandets myndigheter som hovedregel på forhånd ha akseptert å ta imot personen. For å gjennomføre en tvungen retur er det likevel nødvendig at personen samarbeider med politiet. Norsk politi erfarer imidlertid at mange personer unnlater å samarbeide og at det tar lang tid å få svar på henvendelser fra andre lands myndigheter om identitetsavklaring. Jeg kan imidlertid forsikre om at det er stort trykk på arbeidet med retur og at jeg følger dette nøye.

Når det gjelder spørsmålet om jeg vil gå inn for at kriminelle utlendinger skal holdes på et eget område kontrollert av norske myndigheter frem til utsendelse kan iverksettes, viser jeg til regjeringens målsetning om dette i regjeringens politiske plattform av

7. oktober d.å. Det fremgår der at regjeringen i større grad vil benytte den adgang som foreligger i lovverket til å frihetsberøve utlendinger som er i en utsendelsesprosess der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet. Regjeringen vil også åpne for at det kan benyttes frihetsberøvelse ved rettens kjennelse i prosessen med utsendelse overfor personer som begår kriminelle handlinger.

Dagens utlendingslov gir anledning til pågripelse og fengsling av personer der det foreligger mistanke om falsk identitet og i tilfeller der det foreligger fare for unndragelse i forbindelse med iverksetting av uttransport. Politiet kan videre bruke de ordinære hjemler i straffeprosessloven til å varetektsfengsle utlendinger som begår kriminalitet.

Ny utlendingslov settes i kraft fra 1. januar 2010. Den nye loven gir anledning til fengsling av lengre varighet i saker der det foreligger fare for unndragelse i forbindelse med iverksetting av uttransport. Dette vil gi politiet større handlingsrom for å tilrettelegge for uttransport i tilfeller der det er fare for unndragelse.