Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:42 (2009-2010)
Innlevert: 13.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): I Soria Moria II erklæringen står det: "Regjeringen vil vurdere endringer i integreringspolitikken på bakgrunn av det statlige utvalget som ser på sammenheng mellom inn- og utvandring og utvikling av våre velferdsordninger".
Innebærer dette at Regjeringen nå har satt i gang arbeid med et innvandrerregnskap?

Begrunnelse

I en pressemelding fra 08.05.2009 opplyste Arbeids- og inkluderingsdepartementet at det er nedsatt et utvalg som skal gi kunnskap om "hvordan den norske velferdsmodellen fungerer i en tid med økt inn- og utvandring". Videre sto det:

"Utvalget skal også se på om det er sider ved innvandringspolitikken som er spesielt relevant for den fremtidige utformingen av den norske velferdsmodellen".

Regjeringen legger her opp til å se norsk migrasjon i et kostnadsperspektiv, med utgangspunkt i at den er en "trussel" mot velferdsstaten Norge.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Den norske velferdsmodellen har klart å kombinere god økonomisk vekst, høy sysselsetting og godt utbygde universelle velferdsordninger med en jevn inntektsfordeling. Lav ledighet, høy yrkesdeltakelse og god utnyttelse av arbeidskraften er en forutsetning for høy verdiskapning og er viktig for å kunne opprettholde og videreutvikle velferdsmodellen.

De siste årene har mobiliteten av arbeidskraft internasjonalt og innvandringen til Norge økt. Dette har bidratt til å gjøre befolkningen mer sammensatt og har konsekvenser for ulike elementer i den norske velferdsmodellen. Velferdsmodellen legger viktige rammer for utviklingen av integrerings- og inkluderingspolitikken og påvirker innvandreres liv i Norge. Velferdsmodellen på sin side påvirkes av at det er stor variasjon i bakgrunn hos brukerne og produsentene av velferdstjenestene.

Regjeringen er opptatt av å fremskaffe kunnskap for å videreføre den norske velferdsmodellen, og å sikre at velferdsordningene er treffsikre i forhold til sitt formål. Utvalget skal ikke legge frem et innvandrerregnskap, men skal klarlegge sammenhenger mellom inn- og utvandring og den framtidige utviklingen av velferdsmodellen og velferdsordningene. Dette har i liten grad vært utredet og drøftet tidligere.

Utvalget har fått i mandat blant annet å se på virkemidlene i integrerings- og arbeidsmarkedspolitikken, trygdeordninger, og om det er sider ved innvandringspolitikken som er spesielt relevante for utformingen av den norske velferdsmodellen. Utvalget skal foreslå endringer og tilpasninger i virkemidlene som kan bidra til velferdsmodellens langsiktige bærekraft.

Utvalget skal legge fram sin utredning for Arbeids- og inkluderingsdepartementet i mai 2011. Med bakgrunn i utvalgets forslag, vil Regjeringen vurdere endringer i integreringspolitikken.