Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:43 (2009-2010)
Innlevert: 14.10.2009
Sendt: 15.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av fiskeri- og kystminister Sylvia Brustad

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden gi saken om EUs stenging av sin sone for norsk makrellfiske høy prioritet, og hva vil statsråden foreta seg for at den uheldige konflikten kan få en snarlig og god løsning for alle parter og spesielt for den norske makrellnæringen?

Begrunnelse

EUs stenging av sin sone for norsk makrellfiske har satt sinnene i kok blant norske fiskere. Det er forståelig, ettersom fiskerinæringen risikerer å tape 1 milliard kroner i 2009 dersom norsk makrellfiske utestenges fra EU-sonen. Det er uholdbart at EU ensidig og uten varsel bryter inngåtte avtaler. Det som nå skjer skaper usikkerhet for næringen om holdbarheten i eksisterende og fremtidige avtaler i fiskerisektoren mellom EU og Norge. At hele grunnlaget for en av våre største næringer nå er på vaklende grunn skaper stor bekymring. Regjeringen har et betydelig ansvar for å skape klarhet i en situasjon som ikke bare truer makrellfisket men også skaper usikkerhet om øvrige avtaler mellom EU og Norge på fiskerisektoren. Det bør også være et tankekors for regjeringen at vi hadde sluppet denne usikkerheten dersom Norge var medlem av EU. En kan også spørre seg om dette er en type konflikt som vil kunne gjenta seg dersom Island nå blir medlem av EU og Norge blir stående utenfor. Det er derfor all grunn til å forvente at fiskeriministeren og regjeringen gir denne saken høyeste prioritet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: EU stoppet det norske fisket etter makrell i EU-sonen 1. oktober 2009 fordi EU anser at Norge har fisket opp sin soneadgangskvote i EU-farvann. Fra norsk side mener vi at det i henhold til den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU gjenstår 100.000 tonn til fiske i EU-sonen. Norge anser derfor utestengingen for å være et klart brudd på avtalen.

Saken er alvorlig og jeg har gitt denne saken høy prioritet fra dag en. Det har vært en rekke kontakter både på politisk og embetsnivå for å få EU til å revurdere saken. Norges ambassadør til EU har overlevert en verbalnote med en skarp protest på EUs handling. Fiskeri- og kystdepartementet avholdt et forhandlingsmøte med EU 7. oktober, uten at man oppnådde noen løsning. Vi har også hatt møter med næringen i Norge om saken og fortsetter med en løpende og tett dialog med dem.

Samtidig har vi på politisk nivå hatt samtaler med kollegaer i EU-land for å gjøre det norske synet klart. Jeg har anmodet den svenske ministeren om at Sverige, i egenskap av å ha formannskapet i EU, tar initiativ til å løse denne saken.

Jeg har sendt et PM til medlemslandene hvor Norge redegjør for vår avtaleforståelse og hvor alvoret i situasjonen understrekes. Dette er også for at medlemslandene skal være orientert om saken i forkant av ministerrådsmøte for EUs fiskeri- og landbruksministere 19. og 20. oktober 2009.

De årlige ordinære forhandlingene med EU starter i siste uken av oktober. Det er i utgangspunktet mange krevende saker som skal drøftes, og det faktum at EU stopper fisket på denne måten vil gjøre høstens forhandlinger svært vanskelige. Disse forhandlingene representer en siste utvei dersom vi ikke snarest får til en gjenåpning av EU-sonen.

Jeg kan derfor forsikre om at vi vil fortsette å arbeide for å finne en løsning på denne saken.