Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:47 (2009-2010)
Innlevert: 14.10.2009
Sendt: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Agderposten har 14. oktober 2009 en sak om manglende åpninger til utrykningskjøretøy i midtdeleren på E18 mellom Grimstad og Lillesand. I midtdeleren som nå settes opp på strekningen mellom Rannekleiv og Temse lager imidlertid Vegvesenet åpninger hver 1,5 km. Ifølge artikkelen har Grimstad brannvesen tatt saken opp med veimyndighetene, uten at noe har blitt gjort.
Mener statsråden at det er akseptabelt at utykningskjøretøy må kjøre en lang omvei, og hva vil statsråden eventuelt gjøre med saken?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at løsningen som er valgt, er vurdert i samarbeid med utrykningsetatene og er i henhold til gjeldende regelverk for motorveger. Det er viktig å påpeke at et midtrekkverk må tåle store påkjenninger fra ”villfarne” kjøretøyer.

Rekkverket har den mulighet at det kan åpnes noen steder av driftpersonell, i tillegg kan kryssene brukes til å snu. Ved tunnelene er midtrekkverket mer enn 8 m bred (mot 2 m ellers på strekningen) og åpningene her er kun sperret med plastkjegler og kjetting.

Ved ulike hendelser ønsker utrykningskjøretøyer å ha muligheten til å kunne krysse midtrekkverket. Her er det to hensyn som må vurderes. På den ene siden har vi nullvisjonen (null drepte og hardt skadde) som taler for et mest mulig ubrutt midtrekkverk og på den andre siden har vi utrykningskjøretøyenes behov som taler for åpninger i midtrekkverket.

Dette har vært et tema på E6 i Østfold. Her har Statens vegvesen etablert noen korte åpninger som er sperret med lette plastkjegler. Rekkverksendene er utformet slik at de ikke kan trenge inn i kjøretøyene. Åpningene er etablert i samråd med utrykningsetatene og så langt er erfaringene gode.

E18 Rannekleiv-Temse, som det vises til i spørsmålet, er ikke en høyhastighetsveg og er derfor ikke direkte sammenlignbar med motorvegen E18 Grimstad-Kristiansand.

Det er for tidlig å si om regelverket bør endres, men jeg vil generelt understreke viktigheten av at det er et tett samarbeid mellom bl.a. Statens vegvesen, utrykningsetater og politi for å bidra til en regelverksutforming og en lokal praktisering som veier ulike hensyn mot hverandre. Statens vegvesen opplyser at det for framtidige prosjekter muligens blir lagt opp til at utrykningskjøretøyer kan krysse noen få steder, uten å tilkalle driftspersonell. Kryssing kan foregå gjennom åpning i midtrekkverk eller i kryss. Automatiske porter er en mulighet, men dette er en kostbar løsning.