Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:49 (2009-2010)
Innlevert: 14.10.2009
Sendt: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Ser av statsbudsjettet at Regjeringen prioriterer nordområdene som sin fremstestrategiske satsing. Denne prioriteringen er jeg enig i. Men jeg leser også ut fra statsbudsjettet at det er foretatt kutt i vei prosjekter i Nord-Norge jf. NTP er 190 mill. kroner trukket ut i korridor 7 og 8. Hva gjelder rassikring så er 128 mill.kr trukket ut i korridor 8 jf. NTP. E 105 grensen til Russland, Storskog - Kirkenes, er heller ikke tatt med i budsjettet for 2010.
Når blir E 105 en prioritert veistrekning?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som omtalt i Prop. 1 S (2009-2010) er det i Statens vegvesens foreliggende utkast til handlingsprogram for perioden 2010-2013 enkelte avvik fra prioriteringene i St.meld. nr. 16 (2008-2009).

For post 30 skyldes avvikene blant annet omprioriteringer mellom rutene som følge av kostnadsøkninger på flere igangsatte prosjekter. I tillegg er totalrammen til programområdene redusert for å finansiere Nasjonale turistveger og nødvendig innkjøp av reservebrumateriell. For post 31 skyldes avvikene i hovedsak omprioriteringer mellom rutene som følge av behov for akutt rassikring.

I Statens vegvesens foreliggende forslag til handlingsprogram er det lagt til grunn at 25 pst. av den forutsatte statlige rammen for perioden 2010-2013 bevilges i 2010. Som følge av at det i Prop. 1 S (2009-2010) legges opp til en gradvis opptrapping av rammene i første del av planperioden, jf. St.meld. nr. 16 (2008-2009), er det ikke funnet rom for midler til blant annet prosjektet E105 Storskog – Hesseng i 2010. Jeg vil komme tilbake til anleggsstart for dette prosjektet når det foreligger nærmere avklaringer av forholdet til den pågående planleggingen av vegløsninger i Kirkenesområdet.