Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:55 (2009-2010)
Innlevert: 15.10.2009
Sendt: 15.10.2009
Besvart: 23.10.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Vil statsråden gå inn i problemstillinga knytt til denne saka der Direktoratet for naturforvaltning har flytta grensa for naturreservatet ned til noverande vassnivå for inntaksdammen med påfølgande avslag for grensejustering og sørge for ei løysing som er god for både miljø og landsdel?

Begrunnelse

I prop. 1 S 2010 står det at Regjeringa satsar på vern om miljøet som er et vilkår for berekraftig utvikling og at vårt land har eit særskilt ansvar for å finne gode løysingar på miljø og klimaproblem.
Dette samsvarer dårleg med utfordingane ein har i Midt-Noreg der ein har etablert mobile gasskraftverk som reserveløysingar på straummangelen i regionen.
Samstundes har fleire mindre kraftprosjekt gjennom fornyelse og utviding av eksisterande anlegg blitt vurdert som viktige tiltak for å redusere energimangelen i regionen.
Eit av desse er Rauma Energi sitt anlegg, Verma kraftverk som i dag har en årleg produksjon på 70GWh.
Flytting av inntak til Storhaugen og oppgradering av anlegget vil gi en årleg produksjon på IBOGWh, altså meir enn ein fordobling av produksjonen av rein energi.
Dagens inntaksdam ligg inntil eit verna barskogsområde så en flytting vil gi en miljømessig gevinst som at vatnet vil renne fritt i fossen, gi ei meir stabil vassføring og det vil til alt overmål renne vatn i fossen til tider på året den no er tørrlagt.
I sum vil denne løysinga vere miljømessig svært god med dobling av produksjonen og redusert behov for innfasing av det mobile gasskraftverket ingen ønskjer oppstarta grunna store utslepp av CO2 og lav nyttegrad.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Vermedalen naturreservat ble fredet ved kgl. res. av 17. desember 1999. Reservatet ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Verma Kraftverk ligger i nær tilknytning til reservatet.

Ved en inkurie fulgte feil kart med vernevedtaket i 1999 slik at det ikke var samsvar mellom grensen for naturreservatet angitt på dette kartet og det som var intensjonen med vernevedtaket. Videre var grensene blitt merket feil i marka. På vernekartet gikk reservatgrensen ute i inntaksmagasinet for Verma kraftverk, mens grensene i marka gikk noe ovenfor inntaksmagasinet. Det fremgikk av dokumenter utarbeidet i tilknytning til den opprinnelige verneprosessen at grensen skulle gå til vassdraget noe som også var i samsvar med NVEs innspill i høringsprosessen til vernesaken.

Direktoratet for naturforvaltning ble gjort oppmerksom på at det var feil avgrensing på kartet høsten 2008. Direktoratet har myndighet til å foreta denne type korrigeringer. Korreksjonen ble foretatt gjennom direktoratets vedtak av 9. desember 2008 slik at grensen ble i samsvar med de intensjoner som forelå under etablering av vernet. Denne endringen var således ingen ny vurdering av vernegrensen, men en retting av feil grense. Det var derfor ikke nødvendig å gjennomføre høring ved endringen.

En eventuell opprusting av Verma kraftverk slik Rauma Energi ønsker, vil medføre en heving av vannstanden som vil innebære et inngrep i reservatet som er forbudt etter verneforskriften.

Etter hva jeg har kjennskap til, inneholder arealet som eventuelt må tas ut av reservatet, store verneverdier, bla. rødlistearten ulvelav. En endring av vernegrensen vil medføre en forringelse av de verdier reservatet er ment å ivareta. Vernegrensen er et utslag av en grundig prosess, og ved etablering av vernet ble en interesseavveining i forhold til vassdragsinteresser konkret vurdert.

Jeg viser også til behandlingen og vedtaket knyttet til verneplan for Reinheimen der opprettelsen av Romsdalen landskapsvernområde inngikk. Forut for dette vernevedtaket i 2006 ble også verneverdiene vurdert opp mot mulig oppgradering av Verma kraftverk. Det ble da vist til at Verma er varig vernet og at NVE hadde avslått en konsesjonssøknad for opprusting av Verma kraftverk med bakgrunn i verneverdiene i dette området.

Jeg ønsker derfor ikke å initiere en prosess med tanke på å endre vernegrenser i dette området.