Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:56 (2009-2010)
Innlevert: 15.10.2009
Sendt: 15.10.2009
Besvart: 28.10.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ratifisering av EFTA-Colombia avtalen er for tiden utsatt på ubestemt tid, og det har vært lite offentlig informasjon om prosessen videre. Vi vet at USA og Canada har stoppet ratifiseringen av deres ferdigforhandlede handelsavtaler.
Mener Regjeringen, i motsetning til USA og Canada, at menneskerettighets- og fagforeningssituasjonen i Colombia er slik at Norge vil signere avtalen?

Begrunnelse

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia ble signert 25. november 2008, men er ikke ennå ratifisert. Etter KrFs mening er dette så langt bra. I USA har situasjonen ført til at arbeidstaker- og miljøstandarder skal inkluderes i teksten til aktuelle handelsavtaler. Dette vil bl.a. inkludere juridisk bindende referanser til de fem grunnleggende arbeidsstandardene i 1998 ILO-erklæringen. Vi er kjent med at Colombia er det landet som har flest drap på fagforeningsfolk. I tillegg er menneskerettsaktivister utsatt for et økende antall trusler.
Colombia-avtalen inneholder såkalte TRIPS pluss krav til Colombia, for eksempel når det gjelder beskyttelse av fortrolige testdata. Disse kravene betyr at patentperioden for medisiner blir forlenget med minst fem år fordi testdata fortsatt blir utilgjengelig for kopiprodusenter. Dette får store konsekvenser for fattige menneskers tilgang på livsviktige medisiner. Jeg vil også påpeke at TRIPS pluss krav går lengre enn WTO TRIPS avtalen fra 1994. På dette området inneholder den fremforhandlete handelsavtale mellom A og Canada allerede forbehold som gjør at kopimedisiner får raskere adgang på markedet i Colombia.
Det er etter KrFs mening viktig at ikke en handelsavtale med Colombia medfører at millioner av mennesker får begrenset tilgang på medisiner.
Det er viktig med større åpenhet mot ulike fora når det gjelder handelsavtaler.
KrF ønsker at aktuelle organisasjoner får komme med sine standpunkter og eventuelle innvendinger, f.eks. i form av offentlig høring.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Handelsavtalen mellom EFTA og Colombia ble ferdigforhandlet i juni 2008 og signert på EFTAs ministermøte 25. november 2008. Sveits og Liechtenstein har ratifisert avtalen etter vedtak i sine nasjonalforsamlinger. Island har igangsatt en tilsvarende prosess. Regjeringen har igangsatt et arbeid med sikte på å fremme en Stortingsproposisjon om ratifisering.

Handelsavtalen fremmer betydningen av grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. I avtalen bekrefter både Colombia og EFTA sitt engasjement og sin respekt for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, herunder konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Dette er også tema som ble tatt opp i samtaler med colombianske myndigheter både under forhandlingene og i forbindelse med undertegningen i november i fjor.

Den norske regjering er bekymret over situasjonen i Colombia. Derfor er også betydningen av respekt for menneskerettigheter generelt og for spesielt utsatte grupper på dagsorden i norske myndigheters dialog med colombianske myndigheter. I år er vårt nærvær i Colombia trappet opp gjennom utnevnelse av en ambassadør i Bogotá. Dette er for å styrke vår humanitære innsats og arbeidet for å fremme menneskerettigheter i landet.

Nærings- og handelsdepartementet ønsker dialog med næringslivet, arbeidslivets parter og det sivile samfunn i vårt arbeid med handelsavtaler. Vi har derfor tatt initiativ til og deltatt på en rekke møter hvor vi har orientert, mottatt innspill og svart på spørsmål knyttet til handelsavtaler generelt og til handelsavtalen med Colombia. Hele avtaleteksten er tilgjengelig på Nærings- og handelsdepartementets nettsider.