Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:61 (2009-2010)
Innlevert: 15.10.2009
Sendt: 16.10.2009
Besvart: 23.10.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I St.prp. nr. 1 (2008-2009) Helse og omsorgsdepartementet på kap. 726, post 70 omtales bevilgning for barn av psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre på 20 mill. kroner. Videre er det uklart om det finnes en tilsvarende bevilgning over Barne- og likestillingsdepartementet som en videreføring av bevilgning første gang foreslått av Bondevik II-regjeringen.
Hvordan er disse midlene brukt så langt i år?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Oppfølgning og hjelp til barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre er et prioritert område for Regjeringen, jf Soria Moria I-erklæringen. I Prop. 1 S (2008-2009) kap. 781 Forsøk og utvikling mv., post 79, er det gitt en omfattende resultatrapportering for 2008 og status 2009. Som følge av arbeidet med oppfølgning av romertallsvedtak VII i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2006,2007), jf Ot. prp. nr 84 (2008-2009) Om lov om endringar i helsepersonelloven mv (oppfølging av barn som pårørande), er målgruppen utvidet til også å omfatte barn av alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.

Det fremgår av resultatrapporteringen at det som et ledd i Handlingsplanen mot fattigdom i 2007 ble bevilget 15 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Bevilgningen økte i 2008 med 5 mill. kroner til i alt 20 mill. kroner, og ble videreført i 2009 på kap. 726, post 70. I tillegg har Barne- og likestillingsdepartementet bevilget midler blant annet til å styrke kompetansen i barnevernet.

Formålet er å gi tidligere hjelp til barna, styrke veiledning og kompetanseheving i tjenestene, gi langsiktig oppfølgning av barna, øke forskningsaktiviteten, spre erfaringer og stimulere frivillige organisasjoner til tiltak. Det legges vekt på tiltak som kommer barna direkte til gode.

Stortinget behandlet i juni 2009 Ot.prp. nr. 84 (2008-2009) Om lov om endringar i helsepersonell mv (oppfølging av born som pårørande). Lovendringen skal medvirke til at mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige, alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter får bedre oppfølgning når foreldrene mottar helsehjelp. Helsepersonell får plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende, og helseinstitusjoner skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av barna. Det tas sikte på at lovendringen trer i kraft 1. januar 2010. Helsedirektoratet utarbeider i 2009 et rundskriv om barn som pårørende, informasjonsmateriell rettet mot barn og avholder regionale konferanser.

Helse- og omsorgsdepartementet etablerte Nasjonalt kompetansenettverk for fore­bygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre i 2007. Sørlandet sykehus HF leder nettverket som skal samle, systematisere og formidle kunnskap og spre kunnskap til tjenestene. Mandatet ble i 2009 utvidet til å omfatte barn som pårørende generelt.

Det er tildelt midler til forskning om behandlingsintervensjoner for å redusere skader hos fosteret av mors bruk av rusmidler under svangerskapet, utvikling av læringstilbud i helseforetakene for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre og kompe­tansehevende tiltak og tiltak i regi av frivillige organisasjoner og kommuner. Helse Nord-Trøndelag HF og Sykehuset Asker og Bærum HF har etablert flerårige forsøk med lavterskeltilbud for langsiktig oppfølgning av gravide mødre/foreldre med rus og/eller psykiske problemer og barnet fra fødsel til skolealder. Målet er å unngå skader hos barnet og bidra til en god helseutvikling i familien.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet publi­sert en oversikt på Helsebibliotekets nettsider over screenings- og utredningsverktøy til bruk overfor barn og unge i risiko.

Resultatrapportering 2008 og status 2009 for tiltak til barn av psykisk syke og rus­middel­avhengige foreldre på Barne- og likestillingsdepartementets budsjett er omtalt under kap. 854 Tiltak for barn og ungdom. De to departementene samfinansierer enkelte tiltak. Begge departementer har foreslått å videreføre satsningen i 2010.