Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:62 (2009-2010)
Innlevert: 15.10.2009
Sendt: 16.10.2009
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 26.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Utbyggingen av det nye nødnettet som knytter politi, brannvesen og ambulanse sammen er på nytt forsinket, og det ligger an til en betydelig kostnadssprekk allerede i første fase av prosjektet. Ifølge VG 12. oktober 2009 vil nødnettet heller ikke ha full dekning i startfasen.
Når forventer statsråden at første fase av det nye avlyttingssikre nødnettet er klart, hva blir den endelige prislappen og hvor stor dekningsgrad vil det nye nettet ha, og er statsråden tilfreds med dette?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er i utgangspunktet stilet til samferdselsministeren. Innledningsvis vil jeg derfor informere om at jeg er oppnevnt som settestatsråd for justisministeren ved behandlingen av Nødnettsaken.

I St.prp. nr. 83 (2008-2009), jf. Innst. S. nr. 346 (2008-2009) ble det gitt fullmakt til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett med inntil 110 mill. kroner. Dette ble begrunnet med at etatene hadde avdekket behov for å endre spesifikasjoner, økt ressursbehov i DNK for oppfølging av leverandører, økte kostnader knyttet til innføring i etatene, mulig behov for økt kapasitet og dekning, samt valutakurssvingninger.

Direktoratet for Nødkommunikasjon har siden i sommer gjennomført forhandlinger med Nokia Siemens Networks, leverandøren av Nødnett, med bakgrunn i St.prp. nr. 83 (2008-2009)og Innst. S. nr. 346 (2008-2009). Departementet vil komme tilbake til dette overfor Stortinget på egnet måte. På det tidspunktet vil også nye fremdriftsplaner for ferdigstillelse av 1. trinn kunne presenteres for Stortinget.

For kort tid siden ble Nødnett åpnet for de første testbrukerne fra nødetatene. Nødnettleveransen består av et radionett, kommunikasjonssentraler og radioterminaler. Radionettet er felles for alle brukerne. Utrykningspolitiet i Østfold og Follo er først ute og har nå tatt hele leveransen i testbruk. Det arbeides for at politiet skal kunne ta Nødnett i ordinær operativ bruk i Østfold og Follo i løpet av 2009, men dette avhenger av leverandøren. Testbrukere i radionettet gir verdifulle erfaringer og flere nødvendige tester kan da gjennomføres. Den pågående testbruken er med på å bidra til at radionettet blir best mulig før resten av brukerne tar det i operativ bruk.

Politidirektoratet har opplyst at etter de foreløpige vurderinger som er gjort, synes både talekvaliteten og radiodekningen å være bedre i Nødnett enn i politiets nåværende EDACS-radionett i Follo. Men under prøvedriftperioden, vil det være enkelte områder med dekningshull eller svakere dekning enn planlagt. Årsaken til dette er at enkelte basestasjoner av ulike grunner fortsatt ikke er på plass. Det arbeides med å få løst disse problemene. Nødetatene kan i mellomtiden benytte sine gamle radionett, dersom de finner det formålstjenlig.

Kontrakten som ligger til grunn for utbygningen slår fast at dekningsgraden ved landsdekkende utbygging vil nødnettets radiosendere/mottakere dekke om lag 80 % av landets areal og nær 100 % av befolkningen. Det vil bli spesielt god dekning i byer og tettsteder, også innendørs. Direktoratet for nødkommunikasjon arbeider kontinuerlig med oppfølging av leverandøren for å sørge for at leverandøren leverer Nødnett i tråd med kravene som er satt i kontrakten. Målet om full dekning, i henhold til kontrakten, står fast.