Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:63 (2009-2010)
Innlevert: 16.10.2009
Sendt: 16.10.2009
Besvart: 23.10.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ventetid til behandling for unge rusmiddelavhengige i Rogaland er fra ca. 3, 4 måneder til ett år. Det er mangel på behandlingskapasitet. K46 som er Stavanger kommunes tilbud om akutthjelp til unge med rusproblemer, vil fra nyttår utvide sitt tilbud til å bli døgnbasert. De vil bruke seks til åtte uker på å forberede unge til behandling i spesialisthelsetjenesten.
Vil statsråden sikre at behandlingstilbud da vil stå klart slik at det blir kontinuitet i behandlingen?

Begrunnelse

Ventetid til behandling for rusmiddelavhengige varierer fra 3-4 måneder til ett år, blant annet fordi noen ønsker seg et spesielt behandlingstilbud.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I likhet med representanten Høybråten er også jeg opptatt av at rusmiddelavhengige skal få den hjelpen de har behov for til rett tid. Som representanten Høybråten er godt kjent med, fikk staten ved de regionale helseforetakene i 2004 ansvaret for å tilby behandling for rusmiddelavhengige. Ved dette fikk rusmiddelavhengige pasientrettigheter på lik linje med øvrige pasienter innen spesialisthelsetjenesten.

Etter rusreformen er det registrert en betydelig økning i antall personer som er henvist til spesialisthelsetjenesten for sin rusmiddelavhengighet. Dette har stilt spesialisthelsetjenesten overfor store utfordringer med behov for å styrke kapasiteten og kvaliteten i tjenestene innenfor tverrfaglig spesialisert behandling. Samtidig er det slik at mange rusmiddelavhengige opplever ikke å ha et sammenhengende forløp i behandlingen i spesialisthelsetjenesten og manglende samarbeid og samhandling mellom ulike kommunale tjenesteytere og mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Dette er utfordringer som vil stå sentralt i arbeidet med den nye samhandlingsreformen - jf. St. meld. Nr. 47 (2009-2010) - som skal behandles i Stortinget i løpet av våren 2010.

I representanten Høybråten sitt spørsmål, tas situasjonen for unge rusmiddelavhengige i helseregion vest opp. Generelt er det slik at det fra 1. september 2008 ble innført en ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser og/eller rusmiddel-avhengighet. Denne garantien innebærer at ingen skal måtte vente lenger enn to uker (10 virkedager) på å få vurdert sin rett til nødvendig helsehjelp. Dersom slik rett blir gitt, skal ingen måtte vente lenger enn 3 måneder (65 virkedager) på nødvendig behandling.

Helse Vest RHF har orientert meg om den aktuelle saken. K46 er et kommunalt hjelpetilbud i Stavanger primært for unge mellom 17 og 23 år, og med fagpersonell fra spesialisthelsetjenesten. Helse Stavanger vil etter planen opprette to hele stillinger (spesialister) i turnus tilknyttet døgntilbudet som blir etablert ved K46 fra nyttår. Videre opplyses det fra Helse Vest RHF at personell fra spesialisthelsetjenesten foretar rettighets-vurderinger. Gjennom dette samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten legger man til rette for polikliniske samtaler og oppfølging av ungdom også i påvente av oppstart av behandling i spesialisthelsetjenesten. For pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp, innebærer ventelistegarantien, som nevnt ovenfor, at ingen skal måtte vente mer enn 65 dager på spesialisthelsetjenestebehandling.

Dette tiltaket et er eksempel på god samhandling og samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, også for å kunne fange opp unge så tidlig som mulig.

Avslutningsvis er jeg også orientert om at Helse Vest RHF i 2009 gjennomførte en større satsing med totalt 45 øremerkede millioner til rusfeltet i helseregionen, og ytterligere styrking vurderes for 2010 i tråd med føringer i statsbudsjettet.