Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:65 (2009-2010)
Innlevert: 16.10.2009
Sendt: 16.10.2009
Besvart: 28.10.2009 av forsvarsminister Grete Faremo

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Mens det i Forsvarsdepartementets budsjettproposisjon opplyses at nå ”planlegges den norske infanterienheten PRT Meymaneh terminert fra medio 2010”, gir Forsvarsdepartementet i en pressemelding 15. oktober 2009 beskjed om det motsatte.
Hva er statsrådens forklaring på de motstridende opplysningene som er gitt de siste dagene og hvilket dokument skal Stortinget forholde seg til på dette punktet?

Begrunnelse

I Aftenposten 16. oktober 2009 opplyser forsvarsministeren at hun nylig var på besøk i Afghanistan og at erfaringene derfra gjør at hun nå ”ville endret formuleringene i budsjettet.” De økende sikkerhetsutfordringene i Afghanistan og at det er tidkrevende å bygge opp afghanske styrker med tilstrekkelig kapasitet har imidlertid vært kjent lenge. Det er derfor ønskelig å få en fyllestgjørende forklaring på de motstridende opplysninger som er gitt gjennom budsjettet og i dagene etter at det ble presentert.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: ISAF-styrkens strategiske plan legger opp til at primæransvaret for sikkerheten gradvis skal overføres til afghanske myndigheter i de ulike provinsene, etter hvert som forholdene ligger til rette for dette. Faryab har lenge vært sett på som en kandidat til å være blant de neste provinsene hvor sikkerhetsansvaret overføres. Etter en slik overføring vil ISAFs rolle være å støtte afghanske sikkerhetsstyrker i deres arbeid. Dette ble lagt til grunn under planleggingen av det norske styrkebidraget til Afghanistan i 2010, og det ble derfor planlagt en endring av balansen mellom infanteristyrker og opplæringsstyrker.

Endringer skjer ofte raskt i Afghanistan, og det er derfor vanskelig å ha full forutsigbarhet. Årsaken til at vi nå justerer tidspunktet for vridning av styrkebidragene er at forutsetningene som lå til grunn for formuleringene i statsbudsjettet har endret seg betydelig.

Sikkerhetssituasjonen har forverret seg også i det nordlige Afghanistan, og er nå kritisk i noen områder. Samtidig har det vist seg at den planlagte oppbyggingen av afghanske sikkerhetsstyrker i Faryab neste år ikke vil finne sted. Det ligger heller ikke an til en økning i andre allierte styrker i Faryab, slik tidligere antatt.

Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at man ikke har planlagt for noen reduksjon av det norske engasjementet i Afghanistan i 2010. Regjeringen står ved forpliktelsene både til det afghanske folket og til NATO. Det som skal skje er en gradvis dreining av oppgavene våre styrker i dag gjennomfører i retning av mer trening og mentorering av afghanske styrker. Dette skjer etter hvert som sikkerhetssituasjonen tillater det.