Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:66 (2009-2010)
Innlevert: 16.10.2009
Sendt: 16.10.2009
Besvart: 23.10.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvor langt er arbeidet med gjennomgang av internasjonal forskning kommet og er det igangsatt forskning på dette i Norge?

Begrunnelse

Ifølge Innst.S.nr.197 (2004-2005) - Innstilling fra sosialkomiteen om legemiddelpolitikken (Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk) viste flertallet fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, til:

"...at psykiske lidelser er ett av våre alvorligste helseproblemer. Behandlingsapparatet er sprengt, og mange får ikke den behandlingen de har krav på. I tillegg kommer at enkelte medisiner mot psykiske lidelser, som de antidepressive SSRI-medisinene eller «lykkepillene», har vist seg å kunne ha alvorlige bivirkninger, som økt selvmordsfare, som har gjort at den europeiske legemiddelmyndigheten EMEA (European Medicines agency) den 25. april 2005 advarte mot å skrive ut slike medisiner til barn og unge. De langsiktige virkningene er heller ikke kjent.
Det er derfor etter flertallets syn viktig at helsevesenet er åpent for at nye behandlingsmetoder kan være til hjelp for mange med psykiske lidelser. Det har i mange tiår vært forsket på hvordan mangel på mineraler og vitaminer kan innvirke på folks psykiske helse, og det er gjort mange studier som har påvist hvordan tilførsel av bestemte mineraler og vitaminer har bedret psykiske lidelser. I den senere tid er det også kommet bredspektrede mineral- og vitaminsammensetninger som er rapportert å ha gitt positive resultater for mange med psykiske lidelser. Det er gjort noen forskningsprosjekter som har vist til dels oppsiktsvekkende gode resultater, men de er ikke omfattende og mange nok til at det kan trekkes noen sikre vitenskapelige konklusjoner om hvor stor virkningen er.
Stortinget ber Regjeringen om å medvirke til at det igangsettes forskning samt at internasjonal forskning gjennomgås, knyttet til bruken av mineraler og vitaminer i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser, Siden dette er en behandlingsform som kan vise seg å ha et stort potensial for å hjelpe mange med psykiske problemer og uten de bivirkninger psykofarmaka medfører, vil flertallet anmode departementet om å medvirke til at det blir iverksatt forskning på virkningen av slike produkter.
Flertallet fremmer følgende forslag:
Stortinget ber Regjeringen om å medvirke til at det igangsettes forskning samt at internasjonal forskning gjennomgås, knyttet til bruken av mineraler og vitaminer i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser."

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet i sine tildelingsbrev for henholdsvis 2006 og 2009 til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, bedt om at det foretas kunnskapsoppsummeringer vedrørende vitaminer og mineraler i behandling av psykisk lidelse.

I 2007 publiserte Kunnskapssenteret et notat (se http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/2189.cms), hvor resultatet av et systematisk søk etter studier i to relevante internasjonale databaser er fremlagt og vurdert etter vitenskapelige kriterier. Søket resulterte i tre relevante treff representert ved systematiske oversikter som omhandler behandling av depresjon med kosttilskuddene folat, inositol og tryptofan.

Ifølge Kunnskapssenteret viser studiene at:

”Folat kan ha en potensiell rolle som tilskudd til antidepressive medikamenter ved behandling av depresjon. Det er uklart om dette kun gjelder for pasienter med folatmangel. Det er ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om effekt av inositol som supplement eller som alternativ til antidepressiv medisinsk behandling.

Det er ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om effekt av tryptofan og 5-HTP i behandling av depresjon. Tidligere rapporter har antydet en mulig sammenheng mellom tryptofan og 5-HTP, og alvorlige bivirkninger. Ut i fra resultatene i den foreliggende systematiske oversikten, er det ikke mulig å konkludere om bivirkninger og sikkerhet av tryptofan og 5-HTP.”I tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2009 ba Helse- og omsorgsdepartementet om at det tas initiativ til en kunnskapsoppsummering knyttet til effekten av mineraler og vitaminer i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser. Helsedirektoratet leverte en bestilling til Kunnskapssenteret som ble prioritert i senterets bestillerforum i februar 2009. Bestillingen ble videre presisert fra Helsedirektoratets side i et møte 12.03.09.

Etter å ha vært i kontakt med Helsedirektoratet om status og videre fremdrift for dette oppdraget, oppgir direktoratet at

”Kunnskapssenteret i disse dager ferdigstiller et systematisk litteratursøk med tittelen ”Kan kosttilskudd i form av vitaminer og mineraler føre til en bedret psykisk helse hos personer med psykiske lidelser?” Søket inneholdt termer for psykiske lidelser, vitaminer, mineraler, fiskeolje, diett, terapi og tilskudd. Etter sortering har Kunnskapssenteret valgt ut 30 referanser. Søket viste at det er publisert forskning om effekt av vitaminer, folat/folsyre, inositol, tryptofan, mineraler, fiskeoljer, omega 3/6 og fettsyrer. De psykiske lidelsene treffene gjaldt var angst, depresjon, borderline personlighetsforstyrrelse, bipolar lidelse, schizofreni og spiseforstyrrelser. Kunnskapssenteret vil kvalitetsvurdere artiklene i søket og på bakgrunn av dette sammenfatte en rapport som ferdigstilles i løpet av 2010.”

Når det ellers gjelder alternativer/supplement til behandling av psykiske lidelser med psykofarmaka vil jeg vise til at Helse- og omsorgsdepartementet i Prop. 1 S (2009-2010) har bebudet at det vil oppnevnes et lovutvalg for å vurdere etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis innen psykisk helsevern. Bl.a. forutsettes vilkår for tvangsmedisinering gjennomgått av utvalget.

Jeg håper representanten Grande med dette har fått tilfredsstillende belyst sitt spørsmål og jeg lover at departementet vil følge opp både det konkrete oppdraget og de tilgrensende styringssignaler og satsninger vi ellers har på psykisk helseområdet.