Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:70 (2009-2010)
Innlevert: 16.10.2009
Sendt: 19.10.2009
Besvart: 29.10.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen anser EUs fornybardirektiv som EØS-relevant, og forhandler med EU om nøyaktige mål. Direktivet vil medføre betydelige krav til utbygging av fornybar energi, noe som fordrer omfattende, langsiktige politiske vedtak og strategier for å klare å innfri målene fra norsk side. Regjeringen har så langt ikke fremlagt noen energimelding for Stortinget hvor slike overordnede linjer er lagt.
Når planlegger Regjering å forankre dette arbeidet med Stortinget, og ser statsråden mulighet for et energiforlik på Stortinget?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Fornybardirektivet ble endelig formelt vedtatt i EU 5. juni 2009, og medlemslandene skal implementere direktivet innen 5. desember 2010. Det legges til grunn at fornybardirektivet er EØS-relevant.

Regjeringen er i gang med arbeidet med direktivet. Det har vært avholdt møter med EU-kommisjonen, og både det opprinnelige forslaget til direktiv og det vedtatte direktivet har vært på høring i Norge. Det legges fra norsk side opp til tett kontakt med andre nordiske land om synspunkter og informasjonsutveksling om gjennomføring av direktivet.

Det skal utarbeides en nasjonal handlingsplan for hvordan målene i direktivet skal nås i de enkelte EU-land. Kommisjonen har utarbeidet en mal for rapportering av nasjonale handlingsplaner. Denne malen er på høring i Norge. Det er viktig at synspunktene til norske aktører blir tatt med i det videre arbeidet i prosessen frem mot et EØS-vedtak.

I den politiske plattformen for flertallsregjeringen varsler Regjeringen at den vil legge fram en sak for Stortinget om fornybar energi. Denne saken vil blant annet gi Stortinget anledning til å drøfte fornybardirektivet. Det er for tidlig å si når saken fremmes.