Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:72 (2009-2010)
Innlevert: 19.10.2009
Sendt: 19.10.2009
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 26.10.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Havbruksstasjonen i Tromsø har behov for investering i ny pumpestasjon for å kunne fortsette driften og ble tildelt 13 mill. kr i forbindelse med finanskrisepakken vinteren 2009. Vel et halvt år senere hersker det full forvirring rundt denne tildelingen, og Havbruksstasjonen har så langt ikke lyktes å få noen avklaring verken på beløp eller vilkår for bevilgningen.
Kan statsråden nå bidra til en snarlig oppklaring mht. det beløp som faktisk er tildelt Havbruksstasjonen, og når kan midlene være disponible?

Begrunnelse

I forbindelse med Regjeringens tiltakspakke 2009 sist vinter ble Havbruksstasjonen i Tromsø tildelt 13 mill. kr. Beløpet fremgår av den informasjonen som er lagt ut på Regjeringens nettsider om statsbudsjettet/tiltakspakke-2009. Midlene er av Havbruksstasjonen blant annet planlagt benyttet til investering i ny pumpestasjon til om lag 10 mill. kr. Investeringen er viktig for å kunne fortsette driften. Midt i oktober har Havbruksstasjonen ennå ikke mottatt pengene. I samtaler med Statsbygg er det kommet frem at Havbruksstasjonen kan forvente seg en utbetaling på 8 mill. kr og som delvis skal gis som lån med påfølgende husleieøkning for Havbruksstasjonen. Dette er i så fall nye og helt andre forutsetninger enn det som fremgikk av tiltakspakken noe Havbruksstasjonen forståelig nok stiller seg svært undrende til.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: I forbindelse med tiltakspakken 2009, jf. St.prp. nr. 37 (2008-2009) og Innst. S. nr. 139 (2008-2009) ble det over kap. 2445 Statsbygg bevilget til sammen 491 mill. kroner til vedlikehold og oppgradering av bygninger som Statsbygg forvalter. Av dette var 350 mill. kroner relatert til vedlikehold og 141 mill. kroner til oppgradering av bygningsmassen, fordelt over hele landet.

Midlene til vedlikehold og oppgradering av bygg som Statsbygg forvalter, herunder havbruksstasjonen, ble m.a.o. stilt til rådighet for Statsbygg og ikke den enkelte virksomhet som er leietager.

Når det gjelder de planlagte tiltakene på havbruksstasjonen har jeg fra Statsbygg fått opplyst at det i hovedsak er snakk om to tiltak innen en samlet investeringsramme på ca. 8 mill. kroner og ikke 13 mill. kroner. Avviket skyldes at deler av investeringen ved en feil ble lagt inn to ganger i forbindelse med beregning av den fylkesmessige fordeling av tiltakspakken.

Det ene tiltaket er å erstatte eksisterende avløpspumpestasjon med en ny i betong. Kostnaden er beregnet til ca 5 mill. kroner, og er vurdert som et ordinært vedlikeholdstiltak. Dvs. at havbruksstasjonen ikke skal betale økt husleie som følge av denne investeringen.

I forbindelse med planleggingen av den nye avløpspumpestasjonen har det i tillegg vist seg å være behov for å foreta noen oppgraderinger (sammenlignet med eksisterende anlegg). Det gjelder bl.a. ulike tiltak for å øke kapasiteten og standarden på anlegget. Kostnaden ved dette er beregnet til ca. 3 mill. kroner. Dette er tiltak som vurderes som standardhevninger som skal aktiveres i Statsbyggs balanse og dermed husleie-beregnes. Det er slikt sett riktig at det skal betales husleie for deler av de investeringer som foretas på havbruksstasjonen. I budsjettfremlegget for 2010 er det imidlertid lagt til grunn at virksomhetene som fikk oppgraderinger i forbindelse med tiltakspakken, og som er leietakere i bygg som Statsbygg forvalter, skal kompenseres for den økte husleien. For havbruksstasjonens del er dette håndtert gjennom at det er foreslått å øke tilskuddet til Nofima AS over kap. 1023 post 72 over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett i 2010 med 336 000 kroner øremerket kompensasjon for økt husleie. Dette vil medføre at det de planlage tiltakene ikke skal gi negative budsjettmessige konsekvenser for havbruksstasjonen.

Statsbygg har for øvrig opplyst at det sammenlignet med de opprinnelige planene ligger an til noe forsinkelse som følge av brukerinitierte ønsker. Bl.a. har det vært nødvendig å foreta noen omprosjekteringer som følge av planer om et silanlegg i tilknytning til avløpspumpestasjonen.

Dette er et tiltak som faller utenfor tiltakspakken og som havbruksstasjonen på vanlig måte vil måtte dekke gjennom økt husleie.