Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:73 (2009-2010)
Innlevert: 19.10.2009
Sendt: 20.10.2009
Besvart: 27.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Etter all sannsynlighet kommer USAs president, Barack Obama, til Oslo i desember for å motta Nobels fredspris. Det vil bety at Oslo-politiet må sette av betydelige ressurser for å møte nødvendige sikkerhetskrav i den forbindelse. Det vil også koste en anselig sum for Oslo-politiet, noe man naturlig nok ikke har budsjettert for.
Vil justisministeren sørge for at Oslo-politiets budsjett ikke belastes for slike merutgifter, og dermed bidra til at den løpende kriminalitetsbekjempelsen ikke svekkes?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oslo politidistrikt har et budsjett som skal dekke utgifter ved statsbesøk og andre større og mindre arrangementer som naturlig legges til landets hovedstad. Jeg viser i denne forbindelse til omtalen av kap. 441 Oslo politidistrikt i Prop. 1 S (2009-2010).

Det har imidlertid vært en tradisjon for at Stortinget har gitt tilleggsbevilgninger ifm. besøk eller arrangementer som har medført ekstraordinært store merutgifter. Eksempler på slike arrangementer eller besøk hvor det er gitt tilleggsbevilgninger er Natos uformelle utenriksministermøte i 2007, ABCDE-konferansen i 2002, Nobels fredspris jubileum i 2001 og minnemarkering over tidligere statsminister i Israel Yitzhak Rabin i 1999.

Planleggingen av sikkerhetstiltak ifm. utdeling av Nobels fredspris i desember i år er i gang. Når kostnadsanslaget foreligger, vil jeg vurdere hvilken betydning det vil få for driften av Oslo politidistrikt og hvordan dette skal behandles ift. budsjettet.