Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:76 (2009-2010)
Innlevert: 20.10.2009
Sendt: 21.10.2009
Besvart: 27.10.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Internett har revolusjonert informasjonsstrømmen. I morgen offentliggjøres skattelistene og internett gjør at hele verden får tilgang på svært sentral informasjon om hver enkelt nordmann. Personvernloven sier at personopplysninger bare kan overføres til stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene uten godkjenning av den det gjelder. Direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer står sentralt.
Mener statsråden at offentliggjøring av skattelistene er en utfordring i forhold til dette?

Begrunnelse

Det har i det siste vært mye fokus på misbruk av bankkort og økonomisk svindel av forskjellig karakter. Offentlige skattelister legger mye informasjon ut som kan benyttes til kartlegging av aktuelle ofre for slik virksomhet. Dette har politiet advart mot, men det har ikke gitt gjennomslag i forhold til norsk debatt om offentliggjøring av skattelister.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg forstår spørsmålet fra representant Gundersen slik at det spørres om hvordan offentliggjøringen av skattelistene på Internett forholder seg til personopplysningsloven § 29. I bestemmelsen heter det at personopplysninger bare kan overføres til stater som sikrer en forsvarlig behandling av personopplysningene.

Det ligger i sakens natur at opplysninger som blir publisert på Internett samtidig blir spredt globalt. Likevel kan ikke personopplysningsloven § 29 forstås som et absolutt forbud mot å publisere personopplysninger på Internett. Av forarbeidene til personopplysningsloven, Ot. prp. nr 92 (1998-1999), side 126 framgår det at dersom opplysningene kan gis en ubegrenset spredning i medhold av de alminnelige behandlingsreglene i lovens §§ 8 og 9, så bør de også kunne offentliggjøres globalt via Internett.

Etter personopplysningsloven § 8 kan personopplysninger bare behandles dersom den opplysningene omhandler har samtykket, eller at det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling. Behandling av personopplyninger kan også skje dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle nærmere angitte samfunnsnyttige formål. Behandling av skattelisteopplysninger har grunnlag i ligningsloven § 8-8, som blant annet bestemmer at skattelistene skal være offentlig tilgjengelige i tre uker, og at listene kan utleveres i elektronisk form til pressen. Personopplysningsloven § 9 gjelder behandling av sensitive personopplysninger, og kommer derfor ikke til anvendelse ved behandling av skattelister.

På denne bakgrunn mener jeg at personopplysningsloven § 29 ikke er til hinder for at skattelistene kan gjøres tilgjengelig på Internett. Jeg mener offentliggjøringen av skattelistene er viktig for å fremme offentlig debatt, og at offentliggjøringen bidrar til åpenhet i samfunnet.

Jeg vil imidlertid løpende følge med på bruken av skattelistene, for å se om det oppstår uheldige konsekvenser av måten skattelistene offentliggjøres på.