Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:79 (2009-2010)
Innlevert: 21.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 29.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Ser statsråden at en slik godstransportrute mellom Kristiansund og Zeebrugge vil bidra til mer miljøvennlig transport, samtidig som det vil være bra for næringslivet i regionene, og vil statsråden bidra til at Kristiansund og Zeebrugge kan få på plass et slikt transporttilbud?

Begrunnelse

Jeg har konstatert at Regjeringen på lik linje med Høyre mener at mer gods må over fra veg til sjø og bane. Dette er også i trå med EU sine intensjoner og et langt mer miljøvennlig transporttilbud enn det å transportere stadig mer gods langs landevegen. I en pressemelding sendt ut fredag 9. oktober 2009, opplyser Møre og Romsdal fylke, at de over lang tid har jobbet tett sammen med Møregruppen AS og Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH) for å få etablert en direkte, sjøverts godsrute mellom Kristiansund og Zeebrugge i Belgia. De opplyser at arbeidet med å få etablert en slik direkte rute, nå går inn i en ny fase etter at operatør John White, Shetland i høst fikk avslag på sin søknad om medfinansiering fra EU sitt Marco Polo program. De viser videre til at med utgangspunkt i solide eksporttall signaliserer nå denne operatøren at han ønsker å få etablert ruta på ren kommersiell basis. I pressemeldingen kan en også lese at andre operatører nå viser ny interesse for prosjektet. KNH viser til at de under hele utredningsprosessen for godsruta, har satt infrastrukturforholdene i regionen i fokus. I det ligger blant annet også oppgaver knyttet til etablering av et fast fergesamband mellom Hitra og Aure. KNH er også i tett dialog med Hitra og Frøya kommune om bygging av en eksporthavn/terminal på Jøsnøya, Hitra. En hamn som skal ha sin hovedvirksomhet retta inn mot fiskeri- og oppdrettsnæringen, og i første rekke fremme direkte sjøtransportløsninger for fersk fisk. Dette er tiltak som innebærer utvikling av et enestående, effektivt og bærekraftig sjøtransporttilbud mellom Nordvestlandet og markedet på kontinentet og i Storbritannia.
Pressemeldingen viser til at Møre og Romsdal fylke er positiv til utfordringene som måtte komme og støtter arbeidet med en slik rute fullt ut, og vil bidra til å sikre en positiv utvikling av transporttilbudet for handels- og industrivirksomheten i regionen generelt og for fisketransport spesielt. Det vises til at tilbudet vil ha innvirkning på både infrastruktur, næringslivsutvikling og planlegging i både regionen og fylket forøvrig. Det påpekes at det videre arbeidet må ses i samarbeid med Norsk Transportplan (NTP) og det videre arbeidet med dette både i fylket og på nasjonalt nivå.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er regjeringens politikk å overføre transport fra veg til bane og sjø slik at en får en mer miljøvennlig transport. Klimautfordringene gjør dette særlig nødvendig. Nasjonal Transportplan 2010-2019 inneholder en rekke virkemidler for å få til en slik overføring samtidig som det legges stor vekt på tiltak for å styrke den regionale utviklingen.

Planene om en godstransportrute mellom Kristiansund og Zeebrugge faller godt inn i regjeringens ønske om en mer miljøvennlig transport og styrket regional utvikling. Markedsgrunnlaget er avgjørende for slike sjøruters levedyktighet. Jeg har derfor notert meg med glede informasjonen om at ruta anses å kunne opereres på rent kommersielt grunnlag.

Til den konkrete saken om eventuell etablering av en ny fast ferjeforbindelse mellom Aure og Hitra vil forvaltningsreformen som iverksettes 1. januar 2010 føre til at vegene som forbinder øyene Hitra og Frøya med fastlandet bli fylkesveger. Dermed er det i første hånd opp til Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner å vurdere behovet for en ferjeforbindelse mellom Hitra og Aure. Denne saken bør henvises til de berørte fylkeskommunene.

Staten disponerer ikke midler til infrastruktur i havner, med unntak av statlige fiskerihavner. Havnene som inngår i transportnettverket er enten kommunale eller private, og alle utbedringer bekostes av havnene selv. Kommunal- og regionaldepartementet kan via tilskudd til fylkeskommunen for regional utvikling gi støtte til kommunal infrastruktur, som for eksempel tilrettelegging av industriareal og havneutbygging.