Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:80 (2009-2010)
Innlevert: 21.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 30.10.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Valhalltunet er et bofellesskap i Haugesund som ble opprettet av foreldre til utviklingshemmede ungdom. Det ble organisert som et A/S. Det er søkt Skatt vest om å bli behandlet som et vanlig borettslag eller som ideell skattefri institusjon, men bofellesskapet må allikevel betale skatt på den støtten de får av kommunen. Dette øker igjen behovet for bostøtte og det framstår som urimelig.
Vil statsråden ta tak i saken slik at Valhalltunet kan få skattefritak så lenge bofellesskapet er for utviklingshemmede barn?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Boligselskaper lignes ikke som selskaper, men etter særskilte bestemmelser. For å lignes som boligselskap er det et krav om at minst 85 prosent av leieinntektene kommer fra andelshavere eller aksjonærer. Ligningsmyndighetene kan etter søknad dispensere fra kravet om at minst 85 prosent av leieinntektene skal komme fra andelshavere blant annet når formålet med utleie av lokaler til andre enn andelshavere er å yte service overfor andelshaverne. I lovteksten er barnehage og selskapslokale nevnt spesifikt, men det er ingen tvil om at også lokaler som leies ut til en kommune for å yte omsorgstjenester til andelshaverne er omfattet av unntaket. Dispensasjon for enkelte inntektsår gis etter søknad fra selskapet til skattekontoret. Søknadsfristen er 1. november i inntektsåret. Det var først i 2009 at skattemyndighetene ble klar over at selskapet ønsket å bli lignet som et boligselskap. Skattemyndighetene har informert Vallhalltunet AS om muligheten for å søke om dispensasjon, og jeg legger til grunn at Vallhalltunet AS vil søke om dette fra 2009 dersom det ikke allerede er gjort.

For tidligere inntektsår hvor fristen for å søke om dispensasjon er oversittet er det i dette spesielle tilfellet trolig mulig å lempe skatteplikten etter reglene i ligningsloven § 9-12 dersom selskapet søker om dette. Etter denne bestemmelsen kan utlignet skatt ettergis ”dersom det av særlige grunner knyttet til fastsettingen virker særlig urimelig å fastholde kravet”. Selskapet vil da i praksis få en skattebelastning som om de ble lignet som boligsselskap, selv om det ikke foretas noen formell endring av ligningen for de tidligere inntektsår. Skattedirektoratet vil bli bedt om å holde departementet orientert om saken, og jeg forventer at selskapet og skattemyndighetene følger opp de gunstige løsningene som jeg har skissert her.