Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:83 (2009-2010)
Innlevert: 21.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 29.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Regjeringen uttaler at jernbanen er et satsingsområdet innen samferdsel.
Hvordan kan samferdselsministeren forsvare en eventuell stengning av 63 jernbanestasjoner, og hvilke av de 15 stasjonene som er nevnt i Nordland kan ministeren garantere vil bli nedlagt eller opprettholdt?

Begrunnelse

Tirsdag 20. oktober er det ett stort oppslag på NRK Nordland, der de viser til at Jernbaneverket kan komme til å legge ned 64 jernbanestasjoner, derav 15 stasjoner i Nordland. De nevner følgende stasjoner: Harran, Jørstad, Dunderland og Lønsdal, Valnesfjord, Snåsa, Lassemoen, Namskogan, Majavatn, Svenningdal og Røkland på Nordlandsbanen. Ofotbanen: Rombakk, Katterat, Bjørnfjell og Søsterbekk.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er ikke fattet noen beslutning om å nedlegge noen jernbanestasjoner som i dag er i drift og betjenes med persontogtrafikk.

Saken har bakgrunn i at sikkerhetsforskriften § 12-3 stiller krav om at plattformenes lengde skal være tilpasset lengde og utrustning på persontog som tillates å stoppe for av- og påstigning. Etter søknad fra Jernbaneverket, har Statens jernbanetilsyn gitt en avgrenset dispensasjon fra forskriften for om lag 150 plattformer, med utgangspunkt i fire milepæler for utbedring fram mot 2019. I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det satt av om lag 680 mill. kr til slik utbedring fram mot 2019.

Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-2019 hadde flertallet i Stortinget bl.a. følgende merknad:

«Flertallet er opptatt av at mest mulig av midlene skal brukes der behovet og nytten av tiltakene er størst. Dette flertallet er kjent med at det som ledd i utviklingen av en mer moderne jernbane, er i gangsatt et utredningsarbeid for å vurdere framtidig stasjonsstruktur. Dette flertallet ber departementet påse at det gjennomføres en ryddig prosess mot fylkeskommunene og togselskapene omkring framtidig stasjonsstruktur og stoppmønster på det norske jernbanenettet.»

Saken er omtalt i statsbudsjettet for 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010), side 124. Her framgår bl.a. at det foreslås avsatt 100 mill. kr til plattformforlengelser i 2010. I samsvar med Nasjonal transportplan 2010-2019 skal Jernbaneverket utarbeide nytte-/kostnadanalyser for plattformforlengelser som grunnlag for prioritering av tiltak, herunder anbefalinger om hvilke plattformer som skal opprettholdes og hvilke som anbefales nedlagt. Samferdselsdepartementet legger til grunn at disse tiltakene ses i sammenheng med arbeidet med knutepunktsutvikling, framtidig stasjonsstruktur, stoppmønster, universell utforming og tilpassing til standard plattformhøyde.

Det framgår av Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 at Jernbaneverket legger opp til en tett dialog med togselskaper, fylkeskommunene og evt. andre aktører i samsvar med stortingsflertallets merknad. For de ulike stasjoner og holdeplasser er det en rekke alternativer som vil bli vurdert, herunder forlengelse, flytting, sammenslåing med nabostasjoner/-holdeplasser, begrenset persontogtrafikk m.v. Det vil også bli tatt hensyn til lokale planer for arealutvikling mv. som kan bidra til å styrke trafikkgrunnlaget på de enkelte stasjoner. Det vil også være dialog mellom Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn.

Samferdselsdepartementet er opptatt av at Jernbaneverket gjennomfører en ryddig prosess mot fylkeskommunene og togselskapene omkring framtidig stasjonsstruktur og stoppmønster på det norske jernbanenettet. Departementet legger opp til at det skal gjøres en samlet og helhetlig vurdering i denne saken.

I 2009 gjennomføres det en rekke tiltak for å oppfylle de omtalte kravene, ikke minst på stasjonene på Bergsgrav, Sparbu og Mørkved på Nordlandsbanen.