Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:85 (2009-2010)
Innlevert: 21.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 03.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I 2009 ble det gitt løfte om å opprette 12 sengeplasser som en rusakutt i Oslo i løpet av året, og det ble bevilget 50 mill. kroner. Dette er nå utsatt på ubestemt tid. Det er påpekt at tilbudet i dag er mangelfullt, og at dette rammer rusmiddelavhengige. Dette er uholdbart.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse plassene snarest kommer på plass?

Begrunnelse

Mangel på en rusakutt rammer rusmiddelavhengige. Det er påpekt fra leder i Brukerforum ved Oslo Universitetssykehus at dette særlig gjelder unge mennesker. Unge som tar overdose GHB eller ecstasy eller som blir alkoholforgiftet blir bare pumpet på legevakten og sendt ut igjen, uten videre oppfølging, slik en rusakutt kunne sikret.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det har i lang tid vært kjent at det har vært mange overdosedødsfall blant rusmiddelavhengige – da i særlig grad i Oslo. I tillegg har man erfart at det akuttmedisinske tilbudet til rusmiddelavhengige ikke har vært tilfredsstillende for denne gruppen. Som representanten Dåvøy omtaler i sitt spørsmål, bevilget Regjeringen derfor i forbindelse med Regjeringens tiltakspakke i januar i år, 50 mill. kroner til etablering av en egen rusakuttenhet i Oslo med 12 senger.

Oppdraget om å etablere denne enheten ble gitt til Helse Sør-Øst RHF med Oslo Universitetssykehus HF som det utførende helseforetaket. Grunnet den omstillingsprosess som Oslo Universitetssykehus HF er inne i, er arbeidet med å etablere en egen rusakuttenhet ennå ikke kommet i gang. Det er beklagelig at dette har trukket ut i tid, men det er også helt nødvendig å se dette tiltaket i sammenheng med de øvrige omfattende planprosessene som nå skjer som en del av integrasjonsprosessen i det nye, sammenslåtte helseforetaket.

Jeg har nå fått forsikringer fra Helse Sør-Øst RHF om at den planlagte rusakuttenheten med 12 sengeplasser vil bli påbegynt så snart det lar seg gjøre, og at den vil være operativ i innen ett år fra nå med full kapasitet. I påvente av dette vil Helse Sør-Øst RHF sørge for at Oslo Universitetssykehus HF stiller nødvendig kapasitet til rådighet for å kunne ta imot rusmiddelavhengige som har behov for et akuttilbud - enten etter videreformidling fra rusmottaket ved Oslo Legevakt eller ved ambulanseuttrykninger ved overdoser.

Jeg er samtidig informert om at Oslo Legevakt i løpet av november i år vil åpne et eget rusmottak. Dette mottaket vil blant annet bestå av 2 observasjonssenger, egne undersøkelsesrom og personell med spesialkompetanse på rus. Det vil også være ansatt spesialister fra spesialisthelsetjenesten ved Oslo Universitetssykehus HF for å bistå i det daglige arbeidet på rusmottaket.

Avslutningsvis vil jeg også nevne at Regjeringen i våres bevilget 60 mill. kroner over to år til Kirkens Bymisjon til etableringen av et døgnåpent værested for rusmiddelavhengige med særlige hjelpebehov. Dette stedet – 24SJU – ble åpnet i september i år og vil være et supplerende tilbud til de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige i Oslo. Samlet sett vil det derfor være en betydelig styrking av tiltakene i Oslo overfor denne pasientgruppen.