Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:87 (2009-2010)
Innlevert: 21.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 29.10.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Undertegnede viser til at situasjonen ved Feiringklinikken er alvorlig. Vi får signaler om nedbemanninger og kutt. Da helseminister Bjarne Håkon Hanssen besøkte Feiringklinikken i valgkampen gikk han svært langt i å love gode økonomiske rammevilkår for Feiringklinikken. Undertegnede kan ikke se at statsbudsjettet for 2010 tar høyde for situasjonen som Feiringsklinikken er havnet i.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre ivaretagelse av viktig kompetanse og videre drift ved Feiringsklinikken?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at situasjonen ved Feiringklinikken er alvorlig. Vi får signaler om nedbemanninger og kutt. Da helseminister Bjarne Håkon Hanssen besøkte Feiringklinikken i valgkampen gikk han svært langt i å love gode økonomiske rammevilkår for Feiringklinikken.
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen lovet, ved et åpent møte hos Feiringklinikken 18. august i år, statlige midler dersom man ikke fikk en økning i pasienttilstrømmingen. Dette har dessverre ikke skjedd, som en følge av en rekke omstendigheter, blant annet for liten fokus på fritt sykehusvalg.
Undertegnede er av den oppfatning at løfter skal holdes, og mener derfor helseministeren nå umiddelbart må sørge for at Feiringklinikken blir gitt nødvendige rammevilkår, slik det ble lovet for to måneder siden.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten er vel kjent med, ble Feiringklinikken etablert som et aksjeselskap i 1989 og eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Klinikken tilbyr utredning, behandling (både åpen hjertekirurgi og utblokking (PCI)) og rehabilitering til voksne med hjertesykdom. Klinikken ble etablert på et tidspunkt da det var for liten kapasitet innen hjertekirurgi, og har siden etableringen vært en viktig tilbyder av helsetjenester til hjertesyke.

Situasjonen har imidlertid endret seg, og antallet operasjoner har falt i takt med reduserte behov. Bedre forebygging og mer skånsomme behandlingsmetoder er viktige årsaker til at behovet er redusert. Det er i dag god kapasitet innen hjertekirurgi, og det er korte ventetider. I tillegg til Feiringklinikken utføres hjertekirurgi ved Oslo Universitetssykehus HF (tre lokasjoner), Haukeland Universitetssykehus, St Olavs hospital og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Jeg er kjent med at Feiringklinikken har uttrykt at de står overfor økonomiske utfordringer, bl.a. som følge av det reduserte behovet for hjertekirurgi. Jeg er også kjent med at klinikken har satt i gang et omstillingsarbeid for å redusere kostnader og innrette sin virksomhet på en annen måte, som en nødvendig konsekvens av det reduserte behovet for hjertekirurgi.

Jeg er videre kjent med at forrige helse- og omsorgsminister, Bjarne Håkon Hanssen, har gitt uttrykk for at han ville bidra til at klinikken kunne gjøre en ”gradvis omstilling frem til 2011”. Departementet har i den anledning ulike handlingsalternativer til vurdering. Dette er handlingsalternativer som må gjennomføres innenfor de rettslige rammer som foreligger, f eks med hensyn til kravet til konkurranse og likebehandling som følger av regelverket for offentlige anskaffelser. Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.