Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:92 (2009-2010)
Innlevert: 22.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 29.10.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å følge opp den foregående Helse- og omsorgsministerens løfte om et økonomisk bidrag til Feiringklinikken, for å sikre videre drift at tilbudet til hjertepasienter?

Begrunnelse

Feiringklinikken eies av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, og har siden 1989 behandlet hjertesyke pasienter på oppdrag for den offentlige helsetjenesten.
De senere år har det vært en betydelig reduksjon i antall henviste pasienter for hjertekirurgisk behandling til Feiringklinikken. Dette har sammenheng med redusert bruk av kirurgisk behandling samt at de offentlige helseforetakene ønsker å behandle en større andel av pasientene i egen regi.
Det pågår en kontinuerlig omstilling av tilbudet ved Feiringklinikken. Det er imidlertid nødvendig å opprettholde et tilstrekkelig volum på den kirurgiske behandlingen ved klinikken, for å sikre faglig og økonomisk forsvarlig drift. Under en interpellasjonsdebatt i Stortinget 16.mars d.å. ble det uttalt tverrpolitisk enighet om å videreføre tilbudet til hjertesyke ved Feiringklinikken.
I et møte med representanter for Feiringklinikken 30. mars d.å. uttalte Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen at han i kraft av sin eierstyring ville instruere de regionale helseforetakene om å henvise 900 pasienter for kirurgisk behandling ved Feiringklinikken, innenfor rammen av fritt sykehusvalg. Driften ved Feiringklinikken ble dermed dimensjonert for å behandle et tilsvarende antall pasienter. I løpet av sommeren 2009 ble det imidlertid klart at statsrådens instruks ikke ble fulgt opp gjennom et tilstrekkelig antall henvisninger fra helseforetakenes side.
Under et møte på Feiringklinikken 18.august d.å. uttalte statsråd Bjarne Håkon Hanssen at Feiringklinikken skulle gis et økonomisk bidrag til driften for å stabilisere økonomien og sikre videreføring av tilbudet, dersom helseforetakene henviste færre pasienter enn forutsatt.
Feiringklinikken står nå overfor en svært krevende situasjon, på bakgrunn av at det er henviste et betydelig lavere antall pasienter i inneværende år enn det Helse- og omsorgsministeren hadde forespeilet. Det er varslet nedbemanning ved klinikken allerede fra 1.november. Det er avgjørende å sikre en rask avklaring av størrelsen på det økonomiske bidraget, for å sikre en videreføring av driften ved Feiringklinikken. Det er også nødvendig å sikre en snarlig avklaring av det fremtidige volumet for kirurgisk behandling ved Feiringklinikken, samt etablere nye avtaleformer og finansieringsmodeller for å sikre en mer forutsigbar drift av tilbudet til hjertepasientene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten er vel kjent med, ble Feiringklinikken etablert som et aksjeselskap i 1989 og eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Klinikken tilbyr utredning, behandling (både åpen hjertekirurgi og utblokking (PCI)) og rehabilitering til voksne med hjertesykdom. Klinikken ble etablert på et tidspunkt da det var for liten kapasitet innen hjertekirurgi, og har siden etableringen vært en viktig tilbyder av helsetjenester til hjertesyke.

Situasjonen har imidlertid endret seg, og antallet operasjoner har falt i takt med reduserte behov. Bedre forebygging og mer skånsomme behandlingsmetoder er viktige årsaker til at behovet er redusert. Det er i dag god kapasitet innen hjertekirurgi, og det er korte ventetider. I tillegg til Feiringklinikken utføres hjertekirurgi ved Oslo Universitetssykehus HF (tre lokasjoner), Haukeland Universitetssykehus, St Olavs hospital og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Jeg er kjent med at Feiringklinikken har uttrykt at de står overfor økonomiske utfordringer, bl.a. som følge av det reduserte behovet for hjertekirurgi. Jeg er også kjent med at klinikken har satt i gang et omstillingsarbeid for å redusere kostnader og innrette sin virksomhet på en annen måte, som en nødvendig konsekvens av det reduserte behovet for hjertekirurgi.

Jeg er videre kjent med at forrige helse- og omsorgsminister, Bjarne Håkon Hanssen, har gitt uttrykk for at han ville bidra til at klinikken kunne gjøre en ”gradvis omstilling frem til 2011”. Departementet har i den anledning ulike handlingsalternativer til vurdering. Dette er handlingsalternativer som må gjennomføres innenfor de rettslige rammer som foreligger, f eks med hensyn til kravet til konkurranse og likebehandling som følger av regelverket for offentlige anskaffelser. Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.