Skriftlig spørsmål fra Pål Morten Borgli (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:94 (2009-2010)
Innlevert: 22.10.2009
Sendt: 23.10.2009
Besvart: 28.10.2009 av kultur- og kirkeminister Anniken Huitfeldt

Pål Morten Borgli (FrP)

Spørsmål

Pål Morten Borgli (FrP): Vil kulturministeren foreta seg noe dersom det viser seg at neste års melodi grand prix satsning fra NRK går ut over andre lokale kultur- og idrettsproduksjoner?

Begrunnelse

Det er fremkommet en del påstander i kjølvannet av neste års MGP satsning fra NRK. Det er gitt uttrykk for at NRK må øke sine inntekter gjennom økt lisens for en slik produksjon, og i enkelte medier skrives det også at en del andre produksjoner og sendinger må utgå på grunn av MGP. Det er svært uheldig dersom etablerte kultur og idrettstradisjoner som NRK tidligere har satset på nå må utgå på grunn av en ekstraordinær situasjon. Det kan også vise seg at det kan få følger for ulike arrangører som alt har inngått økonomiske forpliktelser med sponsorer o.s.v.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeidsdelingen mellom NRK og staten er basert på prinsippet om redaksjonell frihet og selvstendighet. Dette innebærer i korte trekk at myndighetene legger de overordnede føringene blant annet for NRKs programvirksomhet, mens virksomheten selv gjør de redaksjonelle vurderingene innenfor disse rammene.

Jeg vil følgelig ikke foreta meg noe så lenge NRKs programprofil er i samsvar med de overordnede politiske rammer for programvirksomheten som Stortinget har trukket opp (senest ved behandlingen av St. meld. nr. 18 (2008-09) jf. Innst. S. nr. 237 (2008–2009)) og som kommer til uttrykk i selskapets vedtekter. Spørsmålet om NRK oppfyller allmennkringkasterforpliktelsene sine behandles etterskuddsvis, ved at generalforsamlingen hvert år behandler Medietilsynets rapport om allmennkringkastervirksomheten.

Etter kringkastingsloven § 6-3 har kringkastingssjefen ansvar for den løpende programvirksomhet i NRK. Dette innebærer at det er kringkastingssjefen som legger de redaksjonelle prioriteringer for hva allmennkringkasteren sender.

Jeg har forelagt problemstillingen for NRK, som forsikrer at man selvsagt vil oppfylle allmennkringkasteroppdraget også i 2010.