Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:95 (2009-2010)
Innlevert: 22.10.2009
Sendt: 23.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I forrige uke holdt en lastebilsjåfør på å kjøre rett inn i et ras på Strynefjellsvegen. Han tok umiddelbart kontakt med veimyndigheten, men det tok nærmere 2,5 timer før vegen ble ryddet. Sjåføren fikk i etterkant av det som skjedde en reaksjon og reagerer på at det tok så lang tid før han fikk hjelp til å komme seg ut av rasområdet.
Mener statsråden at det er akseptabelt at det kan ta så lang tid før det ryddes opp, og hvilke krav har SVV i funksjonskontraktene i forhold til respons ved ras?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: La meg først understreke at jeg har den største medfølelse med alle som opplever å kjøre inn i et ras. Jeg er derfor glad for at rassikringen nå skal styrkes med betydelige midler år for år.

I Statens vegvesens kontrakter med vedlikeholdsentreprenørene er kravet til utrykingstid fastsatt etter en vurdering av rasfaren på den aktuelle strekningen. I den enkelte kontrakten er dessuten tidskravene gradert etter trafikkmengde og tid på døgnet.

Hendelsen der en lastebilsjåfør var nær ved å kjøre inn i et ras fra vestsiden av Strynefjellet skjedde mandag 12.10.2009 på rv 15 på strekningen mellom Ospeli bru og Skåre. På denne strekningen er utrykningstiden i kontrakten fastsatt til 1,5 time på det tidspunktet raset skjedde. I henhold til kontrakten skal entreprenøren være på stedet med sperreutstyr og skilt. Entreprenøren skal i første omgang sikre området, dvs. sperre av og eventuelt skilte for å sikre at andre trafikanter ikke kjører inn i eller oppholder seg i rasområdet. Entreprenøren skal iht. rasinstruksen og i samråd med Statens vegvesen vurdere om vegen kan åpnes. Åpning av vegen etter ras er ikke tidfestet i kontraktene da dette vil være avhengig av en vurdering av faren for nytt ras. Det kan i mange tilfeller være behov for å tilkalle geolog og/eller vente på dagslys og bedre sikt. Det kan også være behov for å gjøre tiltak i løsneområdet før vegen ryddes og åpnes.

I dette tilfellet fikk vedlikeholdsentreprenøren kl 20.30 melding om at det var kommet ned to store steiner på riksvegen. Politiet har loggført en melding fra lastebilsjåføren kl 20.39 om at det var kommet ned en stor stein som lå på rv 15 nedenfor Ospelitunnelen. Det var mulig å passere rasstedet for mindre biler.

Vedlikeholdsentreprenørens saltbil kom til stedet ca. kl 21.00. Saltbilen var der i ca. en halv time. Saltbilsjåføren fikk meldinger om at det var frosset på vegbanen lengre oppe i stigningene og at det var svært glatt. Flere biler hadde problemer på det glatte føret, og det var og ventet at det ville komme frost på hele saltroden. Saltbilsjåføren vurderte at det var mulig å passere for vanlige lastebiler og personbiler og at det var ”akseptabel rasfare” i og med at steinblokken var løsnet fra skråningen rett ovenfor vegen. Han orienterte lastebilsjåføren om at det var folk med sperreutstyr og hjullaster på veg, og forespurte han om han kunne fortsette å dirigere trafikken forbi sin trailer og der steinblokka lå. Traileren var plassert slik til at den ikke kom seg forbi steinene.

For å forhindre at flere biler kom ned mot rasområdet fra øst stengte Vegtrafikksentralen kl 20.56 Ospelitunnelen med rødt lys foran tunnelen. Kl 22.00 ankom lagbil med sperreutstyr og hjullaster. Steinen ble fjernet umiddelbart slik at lastebilen kunne kjøre videre. Dette var 1,5 time etter at meldingen ble mottatt.

Jeg konstaterer at entreprenøren var innenfor kravet til utrykningstid som er fastsatt i kontrakten.