Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:103 (2009-2010)
Innlevert: 26.10.2009
Sendt: 26.10.2009
Besvart: 30.10.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilket prinsipielt syn har justisministeren på utdeling av sprøyter i norske fengsler, når og hvordan kan Stortinget forvente å få presentert en sak om dette for å sikre at Regjeringens beslutning skjer etter en god og demokratisk prosess?

Begrunnelse

Helsedirektoratet foreslo i februar i år anbefalte at innsatte - i likhet med personer utenfor fengslene - må få tilgang til rene sprøyter og sprøytespisser. Kriminalomsorgens Yrkesforbund og Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund mener forslaget vil undergrave kriminalomsorgens arbeid med rusmiddelmisbrukere, og at det vil legalisere bruk av rusmidler i fengslene. Oppsummeringen av høringsuttalelsene skal foretas av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Justisdepartementet. Den endelige avgjørelsen skal tas av regjeringen. Det er uvisst når dette kan skje.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rapport fra Helsedirektoratet om ”Tilgjengelighet i norske fengsler til sterile sprøyter og spisser for injiserende rusmiddelavhengige”. På bakgrunn av rapporten anbefaler Helsedirektoratet at det innføres nye faglige retningslinjer og nødvendige rutiner som sikrer mot smitteoverføring mellom innsatte i fengsler.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte rapporten på en bred høring i helsetjenesten, kriminalomsorgen og til en rekke organisasjoner med høringsfrist 20.august 2009. Saken er omstridt og det er mange ulike synspunkter på både de fengselsfaglige og helsemessige aspektene.

Helse- og omsorgsdepartementet gjennomgår nå høringsuttalelsene og vil komme med en oppsummering som skal forelegges Justisdepartementet. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet finner grunn til å gå videre med saken, har jeg fått opplyst at den vil bli forlagt Justisdepartementet for vurdering. Jeg vil i samarbeid med Helse- og omsorgsministeren vurdere på hvilken måte som er best egnet til å trekke Stortinget med i vurderingen.