Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:102 (2009-2010)
Innlevert: 26.10.2009
Sendt: 26.10.2009
Besvart: 30.10.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden redegjøre nærmere for prosessen knyttet til etablering av overgangsbolig for innsatte ved "Kasjotten" på Strømmen og gi tilbakemelding på hvorvidt han mener at informasjonsarbeidet overfor lokale berørte er av en tilfredsstillende kvalitet?

Begrunnelse

En bedre tilbakeføring av innsatte i norske fengsel til samfunnet utenfor har bred politisk støtte i Stortinget. Alle partier stilte seg bak Regjeringens hovedlinje da Stortingsmeldingen "Straff som virker" ble behandlet i Stortinget. Undersøkelser viser også at holdningen i befolkningen er positiv i forhold til at innsatte i norske fengsel i større grad må rehabiliteres bedre enn tilfellet er i dag, for å sikre mindre tilbakefall til kriminalitet. Erfaringer viser at etablering av det være seg krisesentra, åpne soningsplasser, arbeidstilbud til innsatte, hospice, asylmottak mv. møter mer eller mindre lokal motstand avhengig av kvaliteten på det informasjonsarbeidet som er gjort i forkant. Kvaliteten på dette informasjonsarbeidet kan også indirekte avgjøre i hvilken grad domfelte blir integrert i det nærmiljøet de blir en del av ved at trygge naboer for eksempel i større grad er åpne for å samarbeide med soningstilbudet/overgangsboligen. Undertegnede har i dag blitt kontaktet av svært bekymrede naboer i forhold til etablering av overgangsboliger ved "Kasjotten" på Strømmen i Akershus. Disse var av den oppfatning at informasjonsarbeidet var av en svært slett karakter og at etablering av tilbudet nærmest ble tredd nedover hodet på dem uten varsel. Et informasjonsmøte blir avholdt den 27.10.09, men disse ener at man burde ha blitt varslet tidligere og gitt anledning til å uttale seg.
Slik saken fremstår så virker det i dette tilfellet som om man har glemt at det er viktig å ta med innbyggerne med på råd når man skal reintegrere domfelte i et lokalmiljø, da begge parter er avhengige av et minstemål av tillit. Balansegangen mellom samfunnets behov for trygghet og hensynet den enkeltes rehabilitering er krevende og forutsetter at man tar begge parter på alvor.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet planlegger som omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009) og Prop. 1 S (2009-2010) å etablere et særskilt tilbud tilpasset de yngste lovbryterne mellom 15 og 18 år i Oslo-området. Justisdepartementet har besluttet å etablere ungdomstiltaket i lokalene i Arupsgate 3 i Oslo som i dag benyttes som overgangsbolig.

Overgangsboligen må erstattes og Kriminalomsorgen region øst har vurdert Stav Gjestegaard – Kasjotten Hotell på Skjetten som egnet for ny overgangsbolig. Statsbygg fikk 25. juni i år i oppdrag å starte forhandlinger med eier av hotellet med det mål å kjøpe eiendommen og etablere overgangsbolig på den.

Justisdepartementet hadde 20. august møte med ordfører og rådmann i Skedsmo kommune der det ble informert om planene for å etablere overgangsbolig på Skjetten. Det var enighet om å starte prosessen ved å informere formannskapet i kommunen om planene, og at kriminalomsorgen skulle invitere naboer til Kasjotten Hotell til et informasjonsmøte. Parallelt skulle Statsbygg og nåværende eier av Kasjotten Hotell sørge for å utarbeide tilstandsanalyse og takst på eiendommen. Statsbygg og kommunen skulle avklare videre saksgang knyttet til bruksendring og eventuell omregulering av eiendommen.

Justisdepartementet og Kriminalomsorgen region øst deltok 16. september i et formannskapsmøte i Skedsmo kommune der det ble informert om planene. Informasjonsmøtet for naboene ble holdt på Stav skole på Skjetten 27. oktober. På møtet kom det sterke protester mot etablering av en overgangsbolig i Kasjotten hotell.

En overgangsbolig kan benyttes på slutten av straffegjennomføringen, og er viktig for å lette innsattes tilbakeføring til samfunnet etter løslatelse. Det er et mål å etablere flere overgangsboliger. Det understrekes i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker. Jeg er enig med stortingsrepresentanten i at informasjon er viktig, og at et godt forhold mellom naboer og en overgangsbolig er av stor betydning for at kriminalomsorgen kan lykkes i arbeidet med tilbakeføring. Derfor har det også vært tett dialog mellom Justisdepartementet, Statsbygg og Skedsmo kommune om planene for etablering av overgangsbolig på Skjetten. Det var også grunnen til at naboene ble invitert til et informasjonsmøte. Av hensyn til arbeidet med å vurdere selve bygget, forhandlingene med selger og avklaringene rundt kommunal saksbehandling, er jeg av den oppfatning av at departementet ikke kunne ha informert naboer og berørte på et tidligere tidspunkt. Departementet vil sørge for at informasjon i den videre prosessen blir så god som mulig og vil evaluere det som har skjedd i denne saken med tanke på senere fengselsetableringer.