Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:104 (2009-2010)
Innlevert: 26.10.2009
Sendt: 26.10.2009
Besvart: 30.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre at Stortingets vedtak erstatte dagens redningshelikoptere blir oppfylt innenfor de forutsetninger som ligger i vedtaket, og når mener statsråden at nye helikoptere kan være operative?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg forutsetter at representanten Johansen refererer til Stortingets behandling av St. meld. nr. 44 (2000-2001) ”Om redningshelikoptertjenesten i fremtiden”, behandlet i innstilling fra justiskomiteen Innst. S. nr. 156 (2001-2002) og at de forutsetninger det refereres til særlig gjelder tidspunkt for utskifting.

I sin behandling fattet Stortinget ett romertallsvedtak utover at Stortingsmeldingen skulle vedlegges protokollen. Vedtaket gikk på opprettelse av døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på redningshelikopterbasene på fastlandet. Ut over dette vedtaket, som regjeringen for øvrig har iverksatt i tråd med Stortingets beslutning, ble det altså ikke fattet noe konkret vedtak om tidspunkt for utskiftning.

Komiteen ba imidlertid i sin merknad om at nye redningshelikoptre skulle fases inn i løpet av 2008 dersom dette lot seg gjøre rent produksjonsmessig. Som jeg redegjorde for i Stortinget i interpellasjon 5. mai 2009 har dette av ulike grunner ikke vært mulig.

La meg likevel slå fast at denne regjeringen er opptatt av at vi skal ha en god redningshelikoptertjeneste. Som ansvarlig statsråd vil jeg følge opp det vi legger vekt på i Soria Moria-erklæringen om å ivareta befolkningens trygghet gjennom å fortsette satsingen på redningstjenesten og redningshelikoptre.

At behovet for å skifte ut dagens helikoptre er til stede synes klart og jeg arbeider for at nye redningshelikoptre skal komme raskt på plass.

Jeg har i den forbindelse merket meg de synspunkter som i den senere tid har fremkommet fra Stortinget gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1, Budsjett. innst. S. nr. 4 (2008-2009) der komiteen framhevet at det er svært viktig å få på plass nye redningshelikoptre med stor kapasitet og lang rekkevidde raskt.

Jeg har også merket meg de synspunkter som fremkom i innstillingen fra forsvarskomiteen om samfunnssikkerhet – samvirke og samordning, Innst. S. nr. 85 (2008-2009), der komiteen fremhevet redningshelikoptrenes viktige bidrag som redningsressurs og at de var opptatt av at anskaffelse av nye redningshelikoptre må forseres fordi dagens Sea King helikoptre nærmer seg utdatering og er dyre i vedlikehold.

Når vi nå skal anskaffe nye redningshelikoptre vil dette bety en betydelig oppgradering av norsk redningstjeneste som vil ha betydning inn i de neste 30-40 år. Fordi dette er en betydelig anskaffelse også i økonomisk forstand med kostnader på til sammen flere milliarder kroner, er jeg som ansvarlig statsråd opptatt av at vi anskaffer de riktige helikoptrene og at prosessen gjennomføres på en forsvarlig måte.

Av den grunn vil vi også kvalitetssikre de valgene som legges til grunn før vedtak fattes.

Avslutningsvis vil jeg også få peke den satsingen som er gjort på redningshelikoptertjenesten gjennom etablering av tilstedevakt ved alle basene, samt etablering av ny base i Florø. Dette, sammen med anskaffelsen, utgjør betydningsfulle deler av Regjeringens satsing på en kvalitativ forbedring av redningshelikoptertjenesten og dermed tryggheten for befolkningen.