Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:108 (2009-2010)
Innlevert: 27.10.2009
Sendt: 27.10.2009
Besvart: 02.11.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Den nye landbruksmeldingen som er varslet må omfatte hele verdikjeden av norsk matproduksjon.
Vil statsråden legge an arbeidet med meldingen slik at hele verdikjeden blir hørt og representanter for alle grupperinger kan delta i grunnlagsarbeidet for politikkutformingen for eksempel gjennom en prosess lignende EUs høynivågruppe for konkurransekraft i matindustrien eller som en offentlig utredning med deltagere fra både næring og akademia innen fagområdene?

Begrunnelse

Statsråden har varslet en ny landbruksmelding. Det er 10 år siden den forrige landbruksmeldingen. Den handlet vesentlig om primærproduksjonen og tok ikke for seg hele verdikjeden i norsk matproduksjon. En ny melding må behandle utfordringene til de ulike ledd i verdikjeden like seriøst og grundig. Meldingen må se utviklingen for den norske verdikjeden i lys av endrede internasjonale vilkår og de pågående WTO-prosesser, på strukturer, markeder, kostnader, forsyningssikkerhet og matvaretrygghet. Den må klarlegge fremtidens utfordringer og signalisere de politiske forpliktelsene de neste 10-15 år for leddene i verdikjeden. Omtale så vel utfordringer som løsninger og ikke minst legge vekt på konkurransenøytralitet mellom aktører i næringsmiddelindustriene uansett organisasjonsform. Forskjellsbehandlingen mellom samvirkeorganisasjonene og private aktører i matindustrien er et sentralt element i den sammenheng. Den situasjonen møter verken dagens eller fremtidens utfordringer som er å skape en sterkere norsk næringsmiddelindustri samtidig som en skaper lønnsomhet også i primærproduksjonen, gir rom for nyinvesteringer og utvikling i alle ledd av verdikjeden.
Noe som igjen vil gjøre det mulig å møte økt konkurranse og økte krav fra forbrukerne både her hjemme og utenlands.
EU satte ned en høynivågruppe for å vurdere tiltak for å styrke fremtidig konkurransekraft for EUs matindustri. Arbeidet ledet frem til konkrete anbefalinger for fremtidig politikkutforming. Dette arbeidet hadde fokus på hele verdikjeden. Det var vektlagt å ha med representanter for hele og alle grupperinger i verdikjeden, politikere og næringsorganisasjoner, i arbeidet. En løsning som kunne vært hensiktsmessig også for Norge.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg legger til grunn at hele verdikjeden for norsk matproduksjon skal gjennomgås i den nye meldingen om landbruks- og matpolitikken. Dette skal ses i lys av de globale og internasjonale forholdene bla. knyttet til matsikkerhet, mattrygghet, dyrevelferd og matmangfold. I tillegg har regjeringen varslet en gjennomgang av styrkeforholdene mellom matkjedene. Dette vil bli fulgt opp i forbindelse med utformingen av en ny landbruks- og matpolitikk.

Det konkrete arbeidet med stortingsmeldingen har jeg foreløpig ikke startet opp. Jeg er enig med representant Flåtten at bred deltakelse og involvering fra forskjellige aktører i dette arbeidet er viktig og vil følge dette opp.