Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:110 (2009-2010)
Innlevert: 27.10.2009
Sendt: 27.10.2009
Besvart: 06.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fly fra Sola 3.9.2009 kl. 0900 til København avbrøt i følge opplysninger jeg har fått take-off to ganger, angivelig fordi fartsmåler på flyet ikke fungerte. Hendelsen var sjokkartet for passasjerene ombord. Sjokket forsterkes dersom det forholder seg slik at Luftfartstilsynet ikke er varslet om hendelsen.
Vil statsråden forsikre seg om at hendelsen er rapportert til Luftfartstilsynet og at tilsynsmyndighet følger opp saken?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Luftfartstilsynet opplyser at det ikke har mottatt noen rapport om en hendelse av den typen representanten Sortevik viser til i sitt spørsmål 3.9.2009. På samme måte bekrefter Avinor (som ansvarlig for Stavanger lufthavn, Sola) at de ikke har registrert noen slik hendelse på Sola den aktuelle dagen.

Luftfartstilsynets undersøkelser tyder likevel på at spørsmålet knytter seg til en flygning det danskregistrerte selskapet Cimber Air skulle ha fra Sola til København den aktuelle dagen. Cimber Air er wet-leaset (leid med mannskap) av SAS. Luftfartstilsynet har fått bekreftet av Statens Luftfartsvæsen (den danske tilsynsmyndighet) at Cimber Air har rapportert hendelse vedrørende et såkalt pitot-rør på Sola den aktuelle dagen. Forklaringene passasjerene kan ha fått, nemlig at fartsmåleren ikke fungerte, stemmer godt med en slik årsak. Blokkerte pitot-rør vil føre til feilaktige indikasjoner på fartsmåleren.

Cimber Air har altså rapportert hendelsen til sitt registreringsland Danmark og etter det vi forstår, også til SAS.

SLV har så langt ikke gitt ytterligere opplysninger om hendelsen. Luftfartstilsynet har tatt kontakt direkte med Cimber Air, og venter å motta tilbakemelding fra selskapet i løpet av kort tid.

Det er tvilsomt om hendelsen skulle ha vært rapportert til norske luftfartsmyndigheter. Som hovedregel er hendelser med utenlandsk luftfartøy i Norge rapporteringspliktig til norske myndigheter, men for så vidt gjelder tekniske forhold ved et luftfartøy som brukes av en utenlandsk utøver gjelder det et unntak. Luftfartstilsynet er nå i ferd med å vurdere om Cimber Air er å regne som en ”utenlandsk utøver” når det flyr i henhold til en leieavtale med SAS.

Jeg vil sørge for at Luftfartstilsynet følger opp dette spørsmålet, og at det foretas nødvendige presiseringer av både regelverk og tolkninger, dersom det skulle vise seg å være behov for det. Herunder vil jeg påse at oppgavefordelingen mellom norske og utenlandske myndigheter er hensiktsmessig og klar.