Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:111 (2009-2010)
Innlevert: 27.10.2009
Sendt: 28.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Flere idrettslag har gått sammen og dannet Gålå Idrettsannlegg AS som er en ideell organisasjon med oppgave å utvikle og drifte idrettsanlegg og tilbud på Gålå. Som en del av utviklingen vil de nå bygge en "skistugu". De har kontaktet skatteetaten og lett på lotteritilsynet.no for å finne ut om de kommer inn under ordningen med merverdiavgift for frivillige organisasjoner, uten å få en avklaring.
Kan statsråden gi en avklaring om de har rett til momskompensasjon og om det vil ha betydning for tippemiddelfinansiering?

Begrunnelse

Jeg viser til utdrag fra brev fra Gålå Idrettsanlegg, som er gjengitt under. Her gis en god begrunnelse for spørsmålet:

"Som du kanskje kjenner til, har Gålå Idrettsanlegg AS arbeidd med å få oppjusstert ski anlegget på Gålå. Gålå Idrettsanlegg AS eier lysløypa og skiskytteranlegget på Gålå. Gålå Idrettsanlegg AS (951 146 528) er et aksjeselskap eid av de 5 idrettslagene Tormod IL, Ruste IL, Vinstra IL, Harpefoss IL og Sør-Fron IL og kommunene Nord- og Sør-Fron. Selskapet ble stiftet 18.10.1988 med vedtektsfestet formål ”å påta seg fellesoppgaver hva angår idrett i Gålå området, utvikle aktuelle tilbud og eventuelt stå for drift av disse”. I tillegg har selskapets vedtektsfestet at de har et ideelt formål og at det ikke skal utdeles utbytte til aksjonærene. Altså er selskapet en ideell organisasjon.
Arbeidsgruppen har arbeidd med prosjektet for å oppjustere ski anlegget over flere år og har delt opp prosjektet i mindre delprosjekter som snøproduksjonsanlegg, skiskytteranlegg og utbedring av stadionområdet med en ny kombinert sekretariatets bu og medlems bu/hytte (kalt skistugu). Skistugu er det delprosjektet som er vedtatt at vi skal begynne med og som vi nå har ferdig prosjektert. Dette er en investering på 4 mill som er tenkt finansiert gjennom tippemidler på 700.000,- samt at kommunene har gitt tilsagn om et tilskudd hver på kr 700.000,-. Kr 900.000 kan finansieres gjennom egeninnsats og rabatter fra leverandører. Da står det att som du ser 1 mill som eventuelt må lånefinansieres. Så er det store spørsmålet, er dette et prosjekt som kommer inn under den nye ordningen med merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Jeg har stilt spørsmålet til Skatt Øst og fått svar som e-post av 1/9-09 sier at de ikke har noe med ordningen å gjøre. I følge dem sorterer ordningen under kultur og kirkedepartementet og at ordningen forvaltes av Lotteritilsynet og viser til deres hjemmeside. Dessverre ligger det ikke noe under informasjon om den nye ordningen der, kun den ordningen som har eksisterte i flere år.
Så dette er bakgrunn for at vi tar opp saken med deg og håper at du kan hjelpe oss. I alle fall få et svar på om prosjektet er berettigede for ordningen og eventuelt for hvor mye, full kompensasjon for hele merverdiavgiften som er 800.000 i vårt tilfelle (3,2 mill x 25 %). Et annet spørsmål om en eventuell merverdiavgiftskompensasjon vil gå utover tippemidlene?"

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Regjeringen arbeider med to parallelle prosesser i forhold til merverdiavgift på idrettsområdet. Hvorvidt Gålå Idrettsanlegg AS vil falle innenfor en av disse ordningene vil blant annet være avhengig av formålet med aktiviteten, det vil si om utvikling og drift skal være helt eller delvis fortjenestebasert. Detaljer knyttet til ordningene vil bli sendt på høring til frivillig sektor.

Oppfølging av Kulturmomsutvalgets utredning

I Finansdepartementets Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak presenteres Regjeringens skisse til omlegging av merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet.

Regjeringen ønsker at idrettslag som i hovedsak er basert på frivillig virke fortsatt skal være unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Det legges derfor opp til en særskilt skjermingsløsning for idretten.

Mange idrettslag som står overfor store anleggskostnader ønsker fradragsrett for inngående merverdiavgift. Finansdepartementet arbeider derfor med utforming av et system som gir fleksibilitet for idrettslag som blir omfattet av skjermingen. En nærliggende løsning vil være å åpne for frivillig registrering, med merverdiavgiftsplikt på 8 % på de tjenestene som blir omfattet av merverdiavgiftsutvidelsen og tilhørende fradragsrett.

Det legges opp til en ny høringsrunde i saken, og Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et konkret lovforslag slik at endringene kan tre i kraft fra 1. juli 2010.

Ny momskompensasjonsordning

Regjeringen har besluttet å innføre en ny ordning for momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Ordningen vil omfatte både vare- og tjenestemoms, og den skal knyttes til registrering i frivillighetsregisteret. Ordningen trer i kraft i 2010 og skal trappes opp med 1 milliard i perioden 2010 - 2014. I statsbudsjettet 2010 foreslås en økning på 200 mill. kroner. Den tidligere kompensasjonsordningen innlemmes i den nye ordningen.

Det har vært nedsatt et utvalg, under ledelse av Kultur- og kirkedepartementet, som har arbeidet med forslag til innretning av den nye ordningen. Frivillighet Norge og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har deltatt i utvalget.

Forslag til regelverk sendes på høring til organisasjonene.

Den nye kompensasjonsordningen er nærmere omtalt i Kultur- og kirkedepartementets Prop. 1 S (2009-2010).