Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:115 (2009-2010)
Innlevert: 28.10.2009
Sendt: 28.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Parkeringsplasser for togpendlere er en forutsetning for at flere reiser kollektivt. Akershus fylkeskommune har ifølge økonomiplanen for 2009-2012 som målsetning å realisere 6000 nye innfartsparkeringsplasser innen 2012 slik at det totale antallet utgjør 12000 innfartsparkeringsplasser, men antall parkeringsplasser i Lillestrøm har nylig blitt redusert som følge av rot mellom ROM Eiendom og Jernbaneverket.
Hva vil statsråden gjør for å øke antall parkeringsplasser til pendlere rundt Oslo?

Begrunnelse

Antall parkeringsplasser for togpendlere i Lillestrøm har nylig blitt redusert som følge av at ROM Eiendom ikke vil tilby Jernbaneverket flere parkeringsplasser enn det de betaler for. Parkeringshuset ved Lillestrøm stasjon har nå 320 parkeringsplasser forbeholdt togpendlere, og månedskortreisende betaler 220 kroner i måneden for parkeringsplassen. Dette går utover pendlerne med barn, som ikke har mulighet til å møte opp tidlig nok for å få kombinert togbillett og p-billett.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Dagens situasjon

Jernbaneverket har ansvaret for innfartsparkeringstilbudet og realiserer dette blant annet i samarbeid med ROM Eiendom AS. På Lillestrøm disponerer Jernbaneverket 320 p-plasser til pendlerne i ROM Eiendom sitt parkeringshus. Det har Jernbaneverket gjort siden p-huset ble tatt i bruk og det kommer Jernbaneverket til å fortsette med.

Driftsselskapet som forvalter parkeringsplassene, har hatt som praksis å la flere enn 320 få parkere til pendlerpris i p-huset. Dette har ikke vært forutsetningen og ROM Eiendom har bedt selskapet om å endre praksisen slik at det er kun de 320 plassene som Jernbaneverket disponerer, som skal tilbys til pendlerpris (kr 10).

Det er behov for flere parkeringsplasser for pendlere fra Lillestrøm, og Jernbaneverket kommer til å etablere flere plasser, men ikke nødvendigvis i p-huset. Jernbaneverket har nå 80 parkeringsplasser utendørs til kommunale priser. Planen er å etablere ytterligere 70 nye utendørsplasser utenfor Romerike helsebygg. Anleggsarbeidene starter snart opp og plassene blir ferdige til bruk innen utgangen av året.

I Oslo-området er Jernbaneverket dessuten i gang med utvidelse av parkeringsplasser på Grorud, Spikkestad og Røyken, som er planlagt ferdig innen 31.12.2009. Tidligere i år er det etablert flere parkeringsplasser på Frogner stasjon.

Strategi fremover

Jernbaneverket har kartlagt alle de nåværende parkeringsplassene i Stor-Oslo. Som en del av dette har det blitt klarlagt hvilke stasjoner som trenger utvidelser. Jernbaneverket har et tett samarbeid med lokale myndigheter om å utvikle innfartsparkering. I handlingsprogrammet 2010-13 som oppfølging av Nasjonal transportplan 2010-2019, er det tatt inn parkeringsanlegg ved stasjonene på Heggedal, Høvik, Drammen (P-hus), Lier og Brakerøya. I forbindelse med bygging av Follbanen, planlegges et større parkeringsanlegg ved Ski stasjon (500-1000 plasser).