Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:117 (2009-2010)
Innlevert: 28.10.2009
Sendt: 29.10.2009
Besvart: 16.11.2009 av justisminister Knut Storberget

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Når vil departementet avklare hva som bør være politiets fremgangsmåte i slike vanskelige saker?

Begrunnelse

Jeg henviser til oppslag i avisen Varden tirsdag 27. oktober hvor politimester Anne Rygh uttaler:

"Hva gjør vi med folk som er plagsomme mot andre, men som kanskje ikke er syke nok for innleggelse og kanskje ikke strafferettslig tilregnelige? Det kan være vanskelig å si om det dreier seg om straffeloven, lov om psykisk helsevern eller lov om sosiale tjenester."

Politimesteren etterspør en politisk avklaring.
I mars 2006 lovet justisministeren å fremme et forslag som fjernet hullet mellom fengsel og psykiatri. Saken har ennå ikke kommet. Høyre har siden 2006 sendt spørsmål og fremmet interpellasjon om saken.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Hvilke tiltak som skal iverksettes overfor gruppen av utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet, ble vurdert av en utredningsgruppe (”Mælandutvalget”), oppnevnt av Justis- og politidepartementet 18. mai 2006. Utvalget fremla rapport om etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring 30. april 2008. Rapporten ble sendt på høring 15. desember 2008, med høringsfrist 1. april 2009.

Høringen har vist at rapporten reiser en rekke krevende problemstillinger. Dette gjelder ikke minst forslaget til Mælandutvalget om å utvide anvendelsesområdet for de strafferettslige særreaksjonene til også å omfatte utilregnelige som begår særlig omfattende og plagsom kriminalitet. Forslaget har bred støtte blant mange av høringsinstansene, men det er også flere som gir uttrykk for motforestillinger mot å utvide området for særreaksjoner til denne gruppen av utilregnelige. Som utvalget selv påpeker, er det behov for en nærmere utredning av både innholdet i en eventuell særreaksjon mot denne gruppen av utilregnelige og de økonomiske og administrative konsekvensene av en slik ordning. Dette er nå til behandling i Justis- og politidepartementet.