Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:118 (2009-2010)
Innlevert: 28.10.2009
Sendt: 29.10.2009
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 05.11.2009 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hva er riktig planstatus for utbedringen av Fosnavåg havn i Herøy kommune?

Begrunnelse

Prosjektet lå inne i perioden 2010-2013 under behandlingen av NTP. Herøy kommune og Kystverket opplyser at det ikke er endringer i planforutsettningene, hverken generelt eller for dette prosjektet.
Likevel begrunner forrige næringsminister i et svar på skriftlig spm. fra stortingsrepresentant Nørve at dette er et problem. Dessuten hevder hun at Transport- og kommunikasjonskomiteen har ønsket det slik, og referer til en merknad om et helt annet prosjekt. Dette er selvfølgelig ikke riktig.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I St.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 var tiltak i fiskerihavnen i Fosnavåg prioritert i første del av planperioden. Prosjektet innebærer en utdyping av havnen slik at det blir mulig for større fartøy å anløpe bedriftene og benytte seg av fasilitetene der.

I Innst. S. nr. 300 (2008-2009) uttaler komiteen følgende i tilknytning til prioritering av fiskerihavneprosjekter.

”Komiteen mener at det planlagte fiskerihavnetiltaket i Vannvåg, Karlsøy, Troms bør tas inn i investeringsprogrammet. Prosjektet består i mudring og bygging av moloer. Det vil gjøre Vannvåg til en mer framtidsrettet, funksjonell og trygg havn for alle aktører som benytter seg av havna gjennom å etablere et større skjermet område for å betjene større fartøyer og gi bedre rolighet for den eksisterende flåte, samt å etablere industriarealer på land med bedre kaitilbud. Komiteen mener at dette tiltaket bør settes i gang i første del av planperioden, og ber Fiskeri- og kystdepartementet løse dette på egnet måte.”

Gitt den økonomiske rammen som er satt av til fiskerihavneprosjekter i Nasjonal transportplan i første del av planperioden, var det nødvendig å gjøre omprioriteringer som følge av Stortingets behandling av nevnte stortingsmelding. Som det fremgår av Innst. S nr. 300 fikk Fiskeri- og kystdepartementet i oppdrag fra Stortinget å sørge for at tiltaket i Vannvåg ble lagt inn i første del av planperioden. På denne bakgrunn ba Fiskeri- og kystdepartementet om Kystverkets faglige innspill til omprioritering som muliggjør gjennomføring av prosjektet i Vannvåg i første del av planperioden. Flere av prosjektene som er prioritert i første del av planperioden er allerede igangsatt. Tiltaket i Fosnavåg er det prosjektet som er kommet kortest i planleggingsprosessen av de prosjektene som opprinnelig var lagt inn i første del av planperioden (2010-2013). Prosjektet ble derfor flyttet til andre del av planperioden (2014-2019) slik det fremkommer av Kystverkets handlingsprogram for 2010-2019. Kystverket har startet opp arbeidet med prosjektering av tiltaket i Fosnavåg og legger opp til at tiltaket er ferdig planlagt i 2013.

Som følge av at prosjektet i Fosnavåg har kommet kort i planleggingen, og uansett ikke kunne ha startet opp før i slutten av første del av planperioden, vil prosjektet ikke bli vesentlig senere startet opp når det nå er flyttet til andre del av planperioden.