Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:121 (2009-2010)
Innlevert: 29.10.2009
Sendt: 29.10.2009
Besvart: 16.11.2009 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Har statsråden noen synspunkter på den planlagte omleggingen av gårdsdriften ved Hassel fengsel?

Begrunnelse

Det er planlagt en omlegging av gårdsdriften ved Hassel fengsel i Øvre Eiker kommune, Buskerud. Omleggingen innebærer en avvikling av melkeproduksjonen og oppstart av kjøttfeproduksjon. Denne saken har skapt et sterkt lokalt engasjement, hvor det fra noen blant annet hevdes at omleggingen vil gi de innsatte et dårligere tilbud.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som justisminister er jeg opptatt av å gi de innsatte et godt og meningsfullt tilbud i fengselet. I den politiske plattformen for flertallsregjeringen 2009-2013 står det at regjeringen vil styrke innholdet i soningen og styrke tilbakeføringsarbeidet for å få en helhetlig oppfølging av straffedømte.

På bakgrunn av ditt spørsmål har jeg bedt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) om en redegjørelse for omleggingen av driften ved Hassel fengsel.

KSF viser til at hensikten med å endre produksjonen er todelt:

- skape en mer moderne og tidsmessig lik arbeidsfordeling for alle innsatte, og gjøre det lettere å ha felles rutiner for miljøarbeidet på ettermiddagene

- skape en helhetlig arbeidsdrift der alle har samme arbeidstid, hvor ressurser frigjøres for mer effektiv utnyttelse

Hassel fengsel opplever at det blir stadig vanskeligere å rekruttere innsatte til å jobbe i fjøset. Dette kan ha flere forklaringer, men hovedårsaken de innsatte oppgir, er ukurante arbeidstider og at arbeidet gir lite relevant praksis. Omleggingen vil ikke gi de innsatte et dårligere arbeidstilbud enn de har i dag. Tvert i mot er det slik at dette er å ta på alvor de tilbakemeldinger de innsatte gir oss om hva de har behov for, og hva de ønsker seg av tilbud for å sikre en god tilbakeføring til samfunnet.

Omleggingen har mange positive effekter for Hassel fengsel. Den innebærer at alle innsatte får tilnærmet lik arbeidstid og fritid – noe som gjør det enklere å arrangere andre aktivitets- og behandlingstilbud som de innsatte har behov for. Videre vil alle tilsatte i arbeidsdriften få samme arbeidstid. Det vil gi et faglig arbeidsfellesskap for alle. Disse forhold vil kunne skape en mer målrettet innsats i oppfølgingen av den enkelte innsatte og legge til rette for en bedre arena for opplæring og rehabilitering av innsatte.

KSF mener dette er i tråd med St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker, ved at Hassel fengsel legger opp til et soningstilbud som tar utgangspunkt i de innsattes behov.

For øvrig er omleggingen av driften ved Hassel fengsel en omorganisering som berører de tilsatte i sterk grad. Det har derfor vært viktig for arbeidsgiver at de tilsattes rettigheter blir ivaretatt gjennom Hovedavtalens regler om medbestemmelse.

Jeg håper at omleggingen bidrar til en faglig styrking av fengselets totale tilbud for de innsatte i tråd med regjeringens ønske om å bedre innholdet i soningen, slik at vi kan øke tryggheten hos folk og gi flere straffedømte en ny mulighet i livet.