Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:124 (2009-2010)
Innlevert: 30.10.2009
Sendt: 30.10.2009
Besvart: 06.11.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Den 28.9 under forhandlingene om Soria Moria II kommenterte direktøren i Direktoratet for Naturforvaltning Senterpartiets standpunkter og krav i forhandlingene til endret rovviltpolitikk på tv2. De blandet seg dermed inn i prosessen rundt politikkutforming og kan dermed miste troverdighet som forvaltningsorgan.
Hvordan ser statsråden på en slik innblanding og har han foretatt seg noe overfor direktøren i DN slik at ikke denne type overtramp gjentas?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Innledningsvis vil jeg gi uttrykk for at fagdirektoratene, herunder deres direktører, i utgangspunktet bør ha stor frihet til å uttale seg om faglige spørsmål tilknyttet deres fagområder. Jeg er opptatt av at vi skal ha en best mulig kunnskapsbasert forvaltning, og fagdirektoratene har i den sammenheng en sentral rolle.

Slik jeg har forstått det har direktøren for Direktoratet for Naturforvaltning (DN) i denne saken gitt et generelt intervju til TV2 om rovviltforvaltning den 25. august 2009. Etter at det i lengre tid hadde vært en debatt om størrelsen på bjørnebestanden ønsket TV2 et intervju med DN-direktøren for å få svar på en rekke spørsmål rundt forvaltningen av bjørn i Norge. DN etterstreber å være en åpen etat, og direktøren sa seg villig til å stille til et generelt intervju om rovviltforvaltning. Ut i fra den informasjon jeg har i saken favnet intervjuet tematisk langt videre enn de bestandsmålene Stortinget har satt. DN-direktøren var overfor TV2 tydelig på at hun ikke ville at intervjuet skulle brukes som ledd i debatt med politikere.

Den 28. september 2009 ble deler av intervjuet sendt på TV2-nyhetene, og fra TV2 sin side presentert som et utspill der direktøren for Direktoratet for Naturforvaltning advarer mot Senterpartiets rovdyrpolitikk. Intervjuet ble ikke gitt som en kommentar av denne typen, og etter at innslaget ble sendt har DN-direktøren vært i kontakt med TV2 og gjort det klart at intervjuet ble opplevd å være tatt ut av sin sammenheng og brukt på en annen måte enn forutsatt.

På denne bakgrunn ser jeg ingen grunn til noen form for reaksjon ovenfor DN-direktøren, og jeg deler ikke representanten Gunnar Gundersen sin oppfatning om at dette er en problematisk innblanding i prosessen rundt politikkutformingen.