Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:125 (2009-2010)
Innlevert: 30.10.2009
Sendt: 30.10.2009
Besvart: 06.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden sikre at det fortsatt er slik at billettsamarbeidet mellom NSB og TIMEkspresse - Nettbuss ikke bortfaller fra nyttår på strekningen Mysen-Askim-Oslo?

Begrunnelse

Pendlere i Østlandsområdet erfarer hver dag i sitt møte med NSB at sitteplassene ikke er tilstrekkelige, togsettene blir kortere, reisetiden blir lengre enn tidligere og at regulariteten svikter.
Dette skjer særlig på Østre linje, strekningen Rakkestad / Mysen - Ski - Oslo. Daglig er det flere titalls som må stå fra Oslo til Ski/Kråkstad stasjon. Dette til tross for at det ikke er innført 1. og 2. klasse på lokaltogene. Hvilke tjenester skal forbrukeren være sikret ved billettkjøp hos NSB.
Inntil nå har det vært et billettsamarbeid mellom NSB og TIMEkspressen/Nettbuss. Pendlere ble mandag 26.10. orientert ved påstigning på Nettbuss sine avganger om at dette samarbeidet sies opp fra 1.1.2 010. Dette betyr helt konkret at månedsbillett på NSB ikke fleksibelt kan benyttes på bussene. For pendlere har dette gitt fleksibilitet, flere avganger og en utvei når togsettene er for små til å gi sitteplass. Konsekvensene er at reisende presses over på ensidig buss eller bil.
Dette er en uheldig miljømessig utvikling og en situasjon for reisende som en er tjent med.
Folk som tar tog eller buss ønsker å reise miljøvennlig og de kollektive løsningene er glimrende bare de fungere, har tilstrekkelig kapasitet, har regularitet, gir fleksibilitet og tilstrekkelig komfort.
Argumentasjonen slik den er fremkommet fra NSB er at denne fleksibiliteten blir for kostbar for NSB, noe som ut fra spørsmålstillerens syn virkes som et for begrenset og isolert regnestykke.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: NSB har informert meg om at billettsamarbeidet på strekningen Mysen – Oslo ble etablert i februar 2000, som en følge av få togavganger på denne relasjonen. I desember 2008 ble det imidlertid innført timesruter med tog på strekningen, slik at den opprinnelige begrunnelsen for billettsamarbeidet ikke lenger er til stede. NSB vurderer at deres rutetilbud med tog nå er tilfredsstillende, og har i dialog med Nettbuss blitt enige om å avslutte billettsamarbeidet.

Den type avtale som det her er snakk om reguleres ikke av trafikkavtalen om kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme togtjenester mellom NSB og Samferdselsdepartementet. NSB står derfor formelt fritt til å gå ut av avtalen hvis selskapet vurderer dette som mest hensiktsmessig. Som eier av NSB vil det som en hovedregel ikke være ønskelig at departementet griper inn de operative prioriteringene og vurderingene selskapet har foretatt, så også i dette tilfellet. Når togtilbudet, takket være offentlig kjøp, nå har en langt høyere frekvens enn tidligere, mener derfor NSB at dette tilbudet står på egne ben.

For de reisende vil dette likevel bety mindre fleksibilitet enn i dag. I en periode hvor NSB på grunn av oppgradering og modernisering av deler av togparken har en krevende materiellsituasjon, med i perioder begrenset kapasitet, kan det derfor stilles spørsmål ved tidspunktet for å si opp avtalen. Jeg vil på denne bakgrunn ta kontakt med NSB for å forhøre meg om dette er en vurdering selskapet har gjort.

For meg er det viktig at samspillet mellom de ulike kollektivmidlene fungerer så godt som mulig til beste for de reisende. I den løpende dialogen med selskapet vil jeg derfor følge opp markedsutviklingen og koordineringen mellom NSBs tog og NSBs busser.