Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:126 (2009-2010)
Innlevert: 30.10.2009
Sendt: 02.11.2009
Besvart: 10.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fra 1.1.2010 overføres over 17 000 km øvrige riksveier og de fleste riksveiferjene fra staten til landets fylkeskommuner. Veinettet har betydelig vedlikeholdsetterslep. Til ferjene er det i overføring av midler lagt til grunn statsbudsjettet for 2009. Gjennomføring av reformen gir både formelle og praktiske problemer. Det viktigste for brukerne er at kvalitet på veinett og ferjetilbud ikke blir svekket.
Hvordan vil statsråden følge opp gjennomføringen av Forvaltingsreformen og informere Stortinget om dette?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Hensikten med forvaltningsreformen er at makt blir overført fra staten til det regionale nivå. Det er et mål at overføring av store deler av vegnettet til fylkeskommunene skal legge til rette for en mer helhetlig utvikling av vegnettet i fylkene. Samtidig er det viktig å sikre trafikantenes og næringslivets krav til vegstandard på tvers av forvaltningsnivåene.

For at gjennomføring av forvaltningsreformen skal bli vellykket, er det en forutsetning at samarbeidet mellom staten og fylkeskommunene er godt. Derfor skjer slikt samarbeid i flere arenaer både politisk og administrativt.

Som oppfølging av Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 68(2008-2009) Om lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter veglov § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen, pågår et arbeid med å tilpasse gjeldende forskrifter etter vegloven og vegtrafikkloven til den nye ansvarsdelingen. Videre arbeides det med å utarbeide nye forskrifter på flere områder, herunder krav til sikkerhet for bruer på det offentlige vegnettet. I tillegg vil en fortløpende se på behovet for andre nasjonale føringer, samtidig som hensynet til fylkeskommunenes handlefrihet ivaretas. Fylkeskommuner, vegbrukere og næringsliv vil delta i arbeidet. Stortinget vil bli informert når det foreligger nærmere avklaringer.

Jeg er naturligvis opptatt av at trafikantene blir fornøyde også etter 1. januar 2010. For trafikantene skal det ikke være av vesentlig betydning hvem som formelt er eier av vegnettet. Statens vegvesen har i flere år gjennomført brukerundersøkelser der vegbrukerne er spurt om deres syn på driften og vedlikeholdet av vegnettet. Disse undersøkelsene vil i fremtiden kunne bidra til å belyse hvordan virkninger av forvaltningsreformen blir opplevd. Dermed bedres grunnlaget for å vurdere om det vil bli behov for justeringer i virkemiddelbruken.

Arbeidet i vegsektoren med forvaltningreformen har også viktige økonomiske sider. Gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 tilføres fylkeskommunene om lag 6,9 mrd. kr i forbindelse med at fylkeskommunen overtar om lag 17 000 km av dagens øvrige riksvegnett. Dette er 1 mrd. kr mer enn det staten selv har som budsjett for det samme vegnettet i 2009. I tillegg økes det statlige tilskuddet til rassikringsstiltak på det fylkeskommunale vegnettet kraftig i 2010. Det legges som en følge av dette opp til en betydelig økt aktivitet på dette vegnettet sammenliknet med det staten selv har lagt opp til i 2009. Dersom fylkene utnytter ordningen med rentekompensasjon fullt ut på det vegnettet de nå overtar, økes det samlede handlingsrommet med 49 pst. Det gir rom for økt kvalitet i veg og ferjetilbudet.

De økonomiske sidene ved forvaltningsreformen på samferdselsområdet vil bli vurdert løpende i sammenheng med opplegget for kommuneøkonomien og forelagt Stortinget i den forbindelse.