Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:130 (2009-2010)
Innlevert: 02.11.2009
Sendt: 02.11.2009
Besvart: 10.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Kan statsråden sikre at reserveordningen på ferjesambandet Mekjarvik-Kvitsøy-Skudeneshavn videreføres på nivå med dagens ordning også etter 1. januar 2010?

Begrunnelse

Det er nå kjent at det fra og med januar 2010 vil bli endringer i ordningen med reserveferje for det nevnte riksveisamband. "Rennesøy" som i dag brukes som reserveferje for sambandet skal fra nyttår trafikkere et samband i Hordaland. "Rennesøy" er imidlertid eneste ferje hos Tide Sjø som er klassifisert for farvann 3 og 4, og som dermed kan trafikkere hele strekningen på sambandet i Rogaland. I de tilfeller hvor det blir behov for reserveferje, vil man derfor måtte vente minimum syv timer, eller helt til neste dag, før reserveløsning er på plass. Svært mange er helt avhengig av at avgangene er pålitelige og forutsigbare. Jeg anmoder derfor statsråden om å vurdere tiltak for å sikre at en får en reserveordning på nivå med dagens ordning også etter 1. januar 2010 når ferjeansvaret overføres fra Statens vegvesen til Rogaland Fylkeskommune.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ferjesambandet Mekjarvik - Kvitsøy - Skudeneshavn trafikkeres i dag med MF Fjordveien. Dersom ferja har planlagt driftsavbrudd som verkstedopphold eller lignende, settes reserveferja MF Rennesøy inn i sambandet i henhold til rutetabellen. Dersom det oppstår feil på ferja og det blir et uforutsatt driftsavbrudd som det tar lenger tid å reparere, vil ferja MF Rennesøy gå til dette sambandet. Det tar i dag mer enn 4 timer før ferja kan settes inn i sambandet Mekjarvik - Kvitsøy - Skudeneshavn hvis en vurderer at driftsavbruddet vil være mer enn 4 timer.

12010 er det i ferjedisponeringsplanen lagt til grunn at MF Rennesøy skal gå i Austevollsambandet og skal gå til sambandet Mekjarvik - Kvitsøy - Skudeneshavn ved planlagte og uforutsatte driftavbrudd. På grunn av seilingsdistansen vil det ta 7 timer før reserveferjen kan settes inn. Dette betyr at det kan være tilfeller da reserveferja først settes inn neste dag. Denne løsningen er derfor noe dårligere enn dagens løsning. Når valget likevel er slik, skyldes det at dette totalt sett er den beste ressursutnyttelsen av ferjeparken i området.

Det understrekes dessuten at hurtigbåt kan settes inn i sambandet Mekjarvik - Kvitsøy - Skudeneshavn i løpet av 4 timer. Tide Sjø opplyser at det kan gå hurtigbåt til Skudeneshavn de fleste dagene i året, og ventetiden på 7 timer vil da bare gjelde reisende som må ha med bil.

Ferjedisponeringsplanen for 2010 er utarbeidet av Statens vegvesen og sendt fylkeskommunene i Rogaland og Hordaland for uttale. Rogaland fylkeskommune hadde ingen merknader til Vegvesenets forslag.

Statens vegvesen har bedt Tide Sjø om en oversikt over hvor mange ganger ferja Fjordveien har vært ute av drift på grunn av uforutsatt driftsavbrudd de siste 2 årene.

Tide Sjø opplyser at fra januar 2008 til og med oktober 2009 har det vært 3-4 uplanlagte driftsavbrudd per år. Av disse har det vært driftavbrudd på over 7 timer 3 ganger, ett i november 2008, ett i desember 2008 og ett i mai 2009.