Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:131 (2009-2010)
Innlevert: 02.11.2009
Sendt: 03.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Møbelindustrien er fortsatt hardt rammet av finanskrisen. Den 26. august var statsråd Brustad i Sykkylven og lovte møbelindustrien at regjeringen ville videreføre satsningen på Innovasjon Møbel. Møbelindustrien har bedt om en videreføring på 50 mill kr over 2 år. Det stod ikke noe om dette i statsbudsjettet.
Når og på hvilken måte vil Regjeringen følge opp dette løftet?

Begrunnelse

Møbelbedriftene har vært godt posisjonert med gode produkter, design og konkurransekraft, og hatt en fin vekst i perioden 2003-2008, men mot slutten av 2008 skjedde et raskt skifte fra god til meget svak etterspørsel. Da meldte møbelindustrien om ca 20 % nedgang i salget og ca 900 personer ble enten oppsagt eller permittert. Industrien er fortsatt i store vansker som følge av finanskrisen, sørlig gjelder dette kontraktsmøbel-leverandører som leverer til bedrifts- og det offentlige marked. Innovasjon Møbel er et innovasjonssamarbeid med Innovasjon Norge, og har vist meget gode resultater for de bedrifter som har deltatt, og vært viktig for den positive utvikling møbelindustrien har hatt.
Inntektsbortfallet gjør at utviklingsprosjekter stopper opp. Næringen trenger forsterket innsats på bedriftsvise prosjekter innen produktutvikling/design, prosess og teknologi samt felles omdømme, markeds-/klyngetiltak. Møbelindustrien har fått utarbeidet en omdømmeundersøkelse og er Norges største designindustri. En stor del av møbelindustrien ligg i Møre og Romsdal, det vil få store konsekvenser for fylket og næringen om denne bransjen ikke greier seg gjennom finanskrisen.
Uopprettelig kompetanse vil kunne gå tapt, og viktig synergieffekt som vi har i dag vil kunne forsvinne. Det er derfor viktig at Regjeringen ser på tiltak for ulike kløster innenfor ulike næringer, for å gi rammevilkår som sikrer videre drift og utvikling.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen ønsker å støtte opp om innovasjon og internasjonalisering av norsk møbelindustri. Vi har derfor besluttet å videreføre Nærings- og handelsdepartementets finansiering av programmet Innovasjon Møbel. Departementets oppdrag til Innovasjon Norge på dette feltet vil konkretiseres i oppdragsbrevet til selskapet for 2010.

Samtidig er det slik at dette programmet har vært finansiert både ved midler fra Innovasjon Norge og fra industrien selv. Videre har midlene fra Innovasjon Norge vært bevilgninger både fra Nærings- og handelsdepartementet og Møre og Romsdal fylkeskommune. For at programmet skal kunne videreføres på samme nivå som tidligere er man derfor avhengig av at øvrige aktører også opprettholder sin finansiering. Basert på dette vil det være opp til Innovasjon Norge og møbelindustrien å se på mulighetene for og eventuelt konkretisere et videre samarbeid.