Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:134 (2009-2010)
Innlevert: 03.11.2009
Sendt: 03.11.2009
Besvart: 10.11.2009 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Kva informasjon kan kulturministeren koma med når det gjeld økonomiske midlar som det er søkt om til Os kunst og kultusenter "Oseana" i Hordaland fylke?

Begrunnelse

Os kommune i Hordaland er godt i gang med bygginga av eit nytt kunst og kultursenter "Oseana". Dette er eit svært positivt prosjekt for kommunen samt for regionen elles. Dette prosjektet er satt i gang med bakgrunn i ei gåve på 50 millionar samt anna økonomisk støtte frå andre aktørar samt Hordaland fylke. Hordaland fylke hadde og dette prosjektet på fyrte plass i si prioritering til statlege midlar. I det høvet ser ein at prosjekt som sto lengre bak allereie har fått midlar.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Os kommune har i brev av 30. januar 2007, 31. januar 2008 og 30. januar 2009 søkt om investeringstilskot til bygging av nytt kunst- og kultursenter frå den spelemiddelfinansierte ordninga for tilskot til regionale møteplassar og formidlingsarenaer for kultur. Søknadene vart avslegne i brev av høvesvis 13. september 2007, 26. september 2008 og 20. oktober 2009 frå Kultur- og kyrkjedepartementet. I brevet frå 20. oktober d.å. opplyste departementet at søknaden vart vurdert i fordelinga av midlar frå ordninga for regionale møteplassar og formidlingsarenaer for kultur, og at prosjektet ikkje vart prioritert innanfor ramma av tilgjengelege midlar i 2009.

Vidare opplyste departementet i same brevet at fylkeskommunane frå 2010 vil få utvida ansvar for forvaltning av spelemidlar til kulturbygg. Frå 2010 vil ikkje departementet forvalta spelemidlar til kulturbygg som ikkje har fått tilsegn før 1. januar 2010. Etter kvart som departementets plikter om tilskot til prosjekt som har fått tilsegn før 1. januar 2010 vert innfridde, vil tilsvarande midlar i seinare år verta kanaliserte inn i den ordninga for tilskot til kulturbygg som vert forvalta av fylkeskommunane. Os kommune kan søkja Hordaland fylkeskommune om tilskot frå denne ordninga.

I tillegg er kunst- og kultursenteret i Os ført opp i Kultur- og kyrkjedepartementets budsjettproposisjon for 2010 mellom søknader som vert vurderte etter 2010 for tilskot frå statsbudsjettets kapittel 320, post 73 Nasjonale kulturbygg. Løyvingsforslaget for 2010 for denne posten er på 157,9 mill. kroner. I tillegg er det gjort framlegg om tilsegn på 698 mill. kroner til prosjekt etter 2010. Store iverksette prosjekt, som alt har fått tilsegn om tilskot, inneber at det vil vera avgrensa rom for tilskot til nye prosjekt frå denne budsjettposten dei næraste åra.