Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:137 (2009-2010)
Innlevert: 04.11.2009
Sendt: 05.11.2009
Besvart: 16.11.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Når og hvordan ser statsråden for seg at stortingsflertallets ønske om reform av juryordningen kan finne sted?

Begrunnelse

Det er parlamentarisk flertall i Stortinget for å avvikle dagens juryordning etter at blant annet Ap og Høyres landsmøter fattet vedtak om dette. Den viktigste grunnen til at begge partier fattet slike vedtak var ønsket om en mer rettssikker straffeprosess og behovet for begrunnelse for dom innenfor rammen av en prosess hvor lekmannselementet skal beholdes sterkt. Et vedtak om avvikling av juryordningen vil måtte skje etter en grundig prosess med mål om å samle et bredest mulig flertall med sikte på å realisere disse målene og prinsippene som vel alle partier uansett standpunkt til juryordningen som sådan deler.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I plenumsdommene 12. juni 2009 gjorde Høyesterett rede for de rettssikkerhetsgarantier som ligger i den norske juryordningen, og konstaterte at vår nåværende ordning ikke er i strid med menneskerettighetene. Det er derfor ikke behov for umiddelbare lovendringer om dette.

Jeg er enig med representant Dahl i at lekdommerinnslaget ved lagmannsrettens behandling av alvorlige straffesaker bør gjennomgå grundige vurderinger, men jeg har ikke tatt stilling til når og hvordan.