Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:139 (2009-2010)
Innlevert: 04.11.2009
Sendt: 05.11.2009
Besvart: 12.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Sykehusene omorganiseres, og mange er bekymret for at helsetilbudet skal bli dårligere. Befolkningen i Asker og Bærum har i mange år blitt betjent på Asker og Bærum sykehus og Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet og Ullevål Universitetssykehus). I forbindelse med organiseringen av Vestre Viken HF er det snakk om at høyspesialiserte sykehustjenester heretter vil bli dekket av Sykehuset Buskerud.
Hva vil helseministeren gjøre for å sikre innbyggerne i Asker og Bærum et akuttilbud som ikke er dårligere enn det er i dag?

Begrunnelse

Et eksempel på slike tjenester er akutt behandling ved hjerneslag på grunn av blodpropp. Dersom diagnostikk ved hjelp av diffusjons-MR og blodproppsoppløsende behandling gis innen fem timer, vil omfanget av hjerneskaden kunne begrenses betydelig, og alvorlig funksjonshemming unngås. Ved Rikshospitalet er det døgnkontinuerlig vaktteam som betjener denne form for MR-diagnostikk. Tilsvarende finnes ikke i Buskerud, og det vil være meget kostbart å etablere en slik heldøgnsservice som den Rikshospitalet har.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringens mål er at alle skal sikres likeverdig behandling – uavhengig av bosted. Når det gjelder tilbudet til pasienter med hjerneslag er det dessverre geografiske forskjeller. Helsedirektoratet fikk derfor i 2007 i oppdrag å utarbeide nasjonale retningslinjer som skal bidra til å sikre likhet i behandling og rehabilitering etter hjerneslag. Retningslinjene har vært på høring og forventes ferdigstilt i løpet av februar 2010. Jeg vil i styringsdialogen med de regionale helseforetakene følge opp arbeidet med å implementere retningslinjene. De regionale helseforetakene fikk allerede i oppdragsdokumentene for 2008 og 2009 i oppdrag å sette i gang prosesser for å bedre tilbudet til slagrammede i tråd med ny kunnskap.

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region, herunder det akuttmedisinske tilbudet. Jeg har derfor bedt Helse Sør-Øst RHF redegjøre for sitt arbeid med å sikre innbyggerne i Asker og Bærum fortsatt gode og forsvarlige spesialisthelsetjenester, spesielt ved hjerneslag.

Det regionale helseforetaket har i sitt svar til meg opplyst at det ennå ikke er avgjort hvordan pasientstrømmene i hovedstadsområdet endelig blir, og at det derfor ikke er gjort formelle endringer i pasientstrømmene. En prosess for å utrede mulige endringer er innledet. Behandlingsforløpene for slagpasienter og andre akuttforløp i sykehusområde Vestre Viken HF vil bli gjennomgått på nytt i det fusjonerte helseforetaket. Det forutsettes at befolkningen i Vestre Viken HF vil få et akuttilbud på lokal- og områdenivå i eget sykehusområde av samme faglige kvalitet som i resten av regionen.

Helse Sør-Øst RHF opplyser videre at befolkningen i opptaksområdet til Vestre Viken, uavhengig av de planlagte endringer i pasientstrømmer i hovedstadsområdet, vil ha den samme tilgang til høyspesialiserte tjenester (regionale funksjoner) ved Oslo universitetssykehus HF som de har i dag. Prosessen rundt Vestre Viken HF berører kun lokal- og områdefunksjoner. Helse Sør-Øst RHF understreker at det er viktig å sikre en likeverdig tilgjengelighet til regionale funksjoner og andre høyspesialiserte tjenester (landsfunksjoner) for befolkningen i hele regionen.

Det regionale helseforetaket opplyser at tilbudet i regionen til enhver tid skal være i tråd med nasjonale retningslinjer og internasjonale standarder for god behandling. Det vil også foretas nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser som eventuelle endringer i pasienttilbudet, herunder akuttfunksjoner, kan innebære.

Jeg kan forsikre om at jeg vil følge helseregionenes arbeid med å videreutvikle tilbudet til hjerneslagspasienter tett.