Skriftlig spørsmål fra Marit Amundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:141 (2009-2010)
Innlevert: 04.11.2009
Sendt: 05.11.2009
Besvart: 12.11.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Marit Amundsen (FrP)

Spørsmål

Marit Amundsen (FrP): Hva vil kunnskapsministeren konkret foreta seg for å oppnå Regjeringens visjon om nulltoleranse i forhold til mobbing i den norske skolen?

Begrunnelse

I Rogalands avis 2. november 2009 kan man lese en artikkel om en elev som har blitt skamklippet i et friminutt av sine medelever ved en barneskole i Stavanger by. Denne artikkelen er dessverre bare et av mange eksempler på mobbing som foregår blant elever i den norske skolen. Tall fra elevundersøkelser viser dessverre at flere og flere elever i den norske skolen opplever alvorlig og/eller hyppig mobbing. Denne utviklingen er bekymringsfull og særlig alvorlig er det at andelen som opplever mobbing er større på barnetrinnet enn på høyere trinn.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Arbeidet mot mobbing er svært viktig for regjeringen. I den nye regjeringserklæringen heter det at regjeringen vil fornye og trappe opp arbeidet mot mobbing i skolen.

I Elevundersøkelsen som gjennomføres årlig blant 300.000 skoleelever fremkommer det ikke noen vesentlige endringer i læringsmiljøet mellom 2005-2009. Antall elever som oppgir at de har blitt mobbet har vært svært stabilt de senere årene. Selv om et stort flertall av elevene i norske skoler trives svært godt og opplever et godt læringsmiljø må vi hele tiden arbeide for å hindre at elever opplever mobbing. Jeg mener at vi bør ha som visjon at ingen elever skal oppleve mobbing, og regjeringen har satt i gang flere tiltak for å nå denne visjonen.

I den nye satsingen ”Bedre læringsmiljø”, som lanseres 4. desember 2009, presenteres kunnskapsbaserte arbeidsmåter og tiltak for hvordan hele skoleorganisasjonen skal jobbe for å sikre et godt læringsmiljø. Satsingen synliggjør det ansvaret skoleeiere, skolens ledelse og ansatte er pålagt og gir veiledning om hvordan regelverket skal forstås og etterleves. Gjennom satsingen blir det også utlyst midler til lokalt utviklingsarbeid, og støtten til skoleomfattende programmer med dokumentert effekt på læringsmiljøet videreføres.

Det er videre bestemt at temaet for det nasjonale tilsynet med grunnopplæringen i 2010 skal omhandle elevenes psykososiale skolemiljø.

Regjeringen og sentrale parter undertegnet 12. februar 2009 et nytt Manifest mot mobbing. Gjennom manifestet forplikter partene seg til å gjennomføre en rekke tiltak som skal hindre mobbing. Jeg vil invitere partene i manifestet til ny rådslagning og vurdering av tiltakene i løpet av november eller tidlig desember.

Et av tiltakene i Manifest mot mobbing er å innhente erfaringer med uavhengige kontrollutvalg/ombud for elever. Behovet for en slik ombudsfunksjon vil bli vurdert i departementet.

Jeg vil sette i gang en kvalitativ undersøkelse for å øke kunnskapen om mobbing med utgangspunkt i det datagrunnlaget som ligger i Elevundersøkelsen. Målsettingen med den kvalitative undersøkelsen vil være å få frem mer kunnskap om bakgrunnen og årsakene til mobbing og diskriminering. Med bakgrunn i funnene fra denne undersøkelsen skal det vurderes målrettede tiltak for å forebygge mobbing i skolene.

Regjeringen har også styrket opplæringen om mobbing i lærerutdanningen og skolelederutdanningen. Arbeidet mot mobbing skal være en sentral del av det nye obligatoriske pedagogikkfaget i lærerutdanningen, pedagogikk og elevkunnskap. Likeledes er kunnskaps om læringsmiljø et av hovedområdende i det nye nasjonale utdanningstilbudet for skoleledere/rektorer.