Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:143 (2009-2010)
Innlevert: 04.11.2009
Sendt: 05.11.2009
Besvart: 16.11.2009 av justisminister Knut Storberget

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Ser statsråden noen prinsipielle betenkeligheter ved at politiet varsler arbeidsgiver i tilfeller hvor en arbeidstaker blir bøtelagt eller dømt for kjøp av seksuelle tjenester, og vil statsråden ta initiativ til generelle rutiner for varsling av arbeidsgiver når vandelsstatusen til en ansatt endres?

Begrunnelse

I Adresseavisen 2. november fremkommer det at politiet i Trondheim nå vurderer å varsle arbeidsgiver hvis ansatte blir tatt for kjøp av seksuelle tjenester. I en rekke yrker er det krav om uttømmende vandelsattest før ansettelse, men det er meg bekjent ikke vanlig at politiet varsler om forhold som vil fremkomme på en slik attest når de fremkommer i etterkant. Det er prinsipielt betenkelig hvis politiet er selektive på hva slags informasjon som sendes arbeidsgiver, sett i lys av at også andre former for kriminalitet vil fremkomme på en vandelsattest.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiets taushetsplikt er i utgangspunktet til hinder for at opplysninger fra straffesaker gjøres kjent for privatpersoner, herunder arbeidsgivere til personer under etterforskning.

I visse tilfeller er politiet likevel pålagt å vurdere om man skal gi melding om visse forhold. Blir en offentlig tjenestemann siktet for en straffbar handling av en slik art at den antas å kunne få konsekvenser for hans stilling som tjenestemann, skal politiet underrette vedkommendes nærmeste foresatte. Tilsvarende dersom en person som driver virksomhet med offentlig tillatelse siktes for en handling som kan få betydning for tillatelsen. Her må vedkommende offentlige myndighet underrettes.

Politiet er dessuten pålagt å vurdere om opplysninger skal gjøres kjent for andre enn offentlige organer når det er nødvendig for å forebygge lovovertredelser. Det kreves en nøye og konkret vurdering før slike opplysninger gis. Jeg ser for tiden ikke behov for å regulere dette området nærmere ved nye retningslinjer.

Det er etter dette på det rene at politiet ikke rutinemessig kan varsle arbeidsgivere om ansatte som bøtelegges for kjøp av seksuelle tjenester. Det vil bare være i mer spesielle tilfeller at dette vil være korrekt.

Det nye forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester utfordrer politiet på ulike måter. Blant utfordringene er nettopp å vurdere i hvilke tilfeller melding kan og bør gis når personer i ulike yrker siktes for overtredelse av forbudet.

Forbudet ble innført blant annet som et tiltak for å bekjempe menneskehandel i Norge. Sør-Trøndelag politidistrikt har ved en rekke anledninger vist at de i tett samarbeid med statsadvokatembetet har evnet å gripe tak i denne komplekse sakstypen. Det er gjennomført grundige etterforskninger med gode resultater. Distriktet har opparbeidet forståelse og kompetanse på prostitusjonsmarkedene innen distriktet. Det er derfor ikke forbausende at nettopp dette politidistriktet nå interesserer seg for kundegruppen innen prostitusjon, og utreder hvorvidt meldinger til arbeidsgiver i visse tilfeller er nødvendig.

Jeg har fått opplyst at Sør-Trøndelag politidistrikt hittil ikke har sendt melding til noen arbeidsgiver om at ansatte er tatt for kjøp av seksuelle tjenester, men føler meg trygg på at den dagen man eventuelt gjør det vil beslutningen være i samsvar med gjeldende regelverk på området.