Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:145 (2009-2010)
Innlevert: 05.11.2009
Sendt: 05.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Er ministeren enig at husdyrregisteret er ute av kontroll, og hva vil ministeren gjøre for å få kontroll over den oppståtte situasjonen?

Begrunnelse

Mattilsynet overførte i begynnelsen av mai 2009 Husdyrregisteret til Mattilsynets Skjematjeneste. Det har vist seg å bli en tung prosess. Et eksempel på et problem storfebøndene opplever er at de ikke får slaktet dyr, om de ikke står riktig oppført i registeret. Noen bønder har opplevd at de ikke får slaktet okser de har på båsen fordi registeret sier at dyret ikke finnes. Slakteriene skal påse at de ikke slakter dyr som ikke er registrert. Dette har resultert at flere bønder har fått forsinket slakting, noe som går direkte ut over drifta til gårdsbruket. ESA har også påpekt at systemene er for dårlige, noe som kan medføre ytterligere problemer for bransjen.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg er ikke enig i at Husdyrregisteret er ute av kontroll. Omlegging av Husdyrregisteret var et riktig og viktig tiltak. Det gamle registret var mangelfullt og innholdt mange feilregistreringer. I forbindelse med utbrudd av smittsomme dyresykdommer er Mattilsynet helt avhengig av et pålitelig register med god datakvalitet. Stabil og god datakvalitet blir også spesielt viktig med tanke på den planlagte framtidige utbetaling av tilskudd med bakgrunn i registreringene i husdyrregisteret.

Implementeringen av ny løsning for husdyrregisteret i Mattilsynets tilsynssystem MATS har vist seg å være vesentlig mer komplekst enn Mattilsynet antok. Omleggingen har avdekket mange feil i registreringene. Beklageligvis har dataoverføringsprosessen (konverteringen) også skapt feil i registeret. Disse feilene har utløst betydelig flere og større problemer enn forventet for både næringsaktørene og for Mattilsynet.

Da det nye Husdyrregisteret ble satt i drift i begynnelsen av mai i år, hadde systemet både svakheter og mangler. Mattilsynet har jobbet, og jobber fortsatt, med endringer og forbedringer. Nødvendig funksjonalitet i systemet er nå kommet på plass, slik at alle involverte aktører i all hovedsak kan utføre sine registreringer i husdyrregisteret.

Gjennom hele omleggingsprosessen har Mattilsynet hatt god kontakt med næringsaktørene, både involverte husdyrkontroller, slakterier og merkeprodusentene, for å finne fram til gode løsninger.

Utfordringen nå består i å rette opp feilregistreringer og datafeil i Husdyrregisteret. Mattilsynet opplyser at de har et tett og godt samarbeid med næringenes rådgivningstjenester om dette arbeidet.