Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:146 (2009-2010)
Innlevert: 05.11.2009
Sendt: 05.11.2009
Besvart: 12.11.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Fra en bruker av Nav har jeg mottatt en henvendelse om en praksis i Nav som virker lite tilfredsstillende. Vedkommende søkte om uføretrygd men ble innkalt til Nav der han fikk muntlig beskjed om at han ikke var syk nok og at han var for ung til å få uføretrygd. Søknaden var ikke behandlet på vanlig måte men han fikk beskjed om å skrive en søknad om å trekke søknaden om uførepensjon. Søknaden skulle skrives der og da, noe han følte seg presset til å gjøre.
Er dette akseptabel, profesjonell praksis i Nav?

Begrunnelse

Det må være slik at enhver søknad til Nav, enten det gjelder uførepensjon eller andre ytelser, må behandles seriøst. Personell med den nødvendige kompetanse må selvfølgelig vurdere søknader om bl.a. uførepensjon ut fra de medisinske kriterier som foreligger fra brukerens lege og eventuelt annet helsepersonell. Det virker svært uprofesjonelt når en konsulent/saksbehandler på et Nav-kontor forutser resultatet av en eventuell behandling og oppfordrer en bruker om å trekke en søknad før den er vurdert. Det hører med til historien at den samme brukeren fikk beskjed om å søke attføring, noe han hadde vært igjennom 2 ganger tidligere.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Det er vanskelig for meg å vurdere tilfellet som det refereres til i spørsmålet. Jeg er imidlertid svært opptatt av at etatens brukere skal møtes med bl.a. service, respekt, kompetanse, informasjon og et godt tilpasset tjenestetilbud. Dette er også framhevet i departementets retningslinjer til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det gjennomføres også et betydelig arbeid i etaten for å følge opp disse retningslinjene, og jeg er orientert om at det legges vekt på god brukerorientering.

Generelt vil jeg understreke at det er et hovedmål med NAV-reformen å bidra til å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Reformen skal også gi brukerne tilbud som er tilpasset deres behov. Samlet sett er NAV-reformen et ledd i en helhetlig strategi for å legge til rette for deltakelse i arbeidslivet for alle som kan, samtidig som økonomisk og sosial trygghet sikres for den enkelte.

En viktig oppgave for Arbeids- og velferdsetaten vil være å gi råd og veiledning som stimulerer til deltakelse i arbeidslivet. Etaten skal også gi veiledning om rettigheter og plikter slik at den enkeltes interesser kan ivaretas. I veilederrollen vil det ofte være nødvendig først å vurdere bruk av virkemidler som kan legge til rette for deltakelse i arbeidslivet fremfor bruk av virkemidler som gir grunnlag for en permanent tilværelse på stønad. Som nevnt innledningsvis skal selvsagt også denne typen kontakt mellom bruker og veileder foregå innenfor rammen av de retningslinjer som er gitt.