Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:152 (2009-2010)
Innlevert: 06.11.2009
Sendt: 06.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Grunnstøtingen av skipet Full City utenfor Langesund 31. juli 2009 bekreftet at oljevernberedskapen langs norskekysten var for dårlig, særlig i situasjoner med dårlig vær. Selskapet Norlense er nå i ferd med å utvikle en lensetype som kan samle opp oljesøl i sterk strøm og høye bølger, jf. sak i ANB 5. nov, og prosjektet har allerede fått statlig støtte.
Vil statsråden bidra med ytterligere 2,7 mill. kroner til utvikling av disse lensene?

Begrunnelse

Utleggingen av lenser på ulykkesnatten etter Full City-havariet ble hindret av vind og dårlig vær. Ulykken understreker behovet for oljelenser som fungerer i sterk strøm og høye bølger, og selskapet Norlense er i god gang med et prosjekt innen nettopp dette området. Prosjektet til Norlense hadde i utgangspunktet en ramme på om lag 17 mill. kroner som skulle brukes over tre år i nært samarbeid med oljeindustrien og NTNU, herunder over 5 mill. kroner fra Forskningsrådet. Det søkes nå om ytterligere 2,7 mill. kroner, og seks kommuner i Lofoten og Vesterålen ber om at staten støtter prosjektet. Oljevernberedskap er en viktig samfunnsoppgave, og det bør derfor prioriteres å bruke statlige midler på utvikling av nytt utstyr. Det er samtidig viktig at ikke statlige tilskudd fører til urimelige forskjellsbehandling og konkurransevridning mellom konkurrerende virksomheter. Innovasjon Norge ble på bakgrunn av en klage fra Byggutengrenser.no dømt i ESA-domstolen for ulovlig og konkurransevridende statsstøtte i forbindelse med Treprogrammet (”Trebasert Innovasjonsprogram”). Dette var alvorlig, og det er viktig å sørge for at statlige støtteordninger i fremtiden organiseres på en måte som ikke undergraver privat næringsliv og det frie markedet. Dette er ekstra viktig fordi Norge gang på gang har blitt kåret til det mest korrupte landet i Norden, blant annet grunnet tette koblinger mellom norsk politikk og norsk næringsliv.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Innledningsvis vil jeg understreke at hensynet til sikkerhet, liv og helse er førsteprioritet under aksjoner. Disse hensyn var også årsaken til at det ikke ble satt ut lenser samme natt som MV ”Full City” grunnstøtte. Værforholdene natt til 31. juli 2009 satte klare begrensninger for hva som kunne gjøres på en forvarlig måte.

Videre vil jeg fremheve at sterk vind, strømforhold og høye bølger setter fysiske begrensninger for lensenes effektivitet. Det er allikevel viktig å søke å utvikle bedre utstyr, selv om det nok alltid vil være sånn at været vil legge begrensinger på muligheten til å aksjonere og hvor effektivt utstyret kan fungere.

Fiskeri- og kystdepartementet ga Kystverket i 2008 et tilskudd på 500 000 kroner til gjennomføring av et forprosjekt for teknologiutvikling av lenser. Midlene ble overført til 2009 og departementet ga Kystverket samtykke til å samkjøre prosjektet med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaps (NOFO) teknologiutviklingsprogram. Norsk og internasjonal industri og utviklingsmiljø ble invitert til å fremme prosjektforslag. På bakgrunn av innkomne prosjektforslag, er et utvalg bedrifter tildelt midler. Programmet omfatter prosjekter innenfor hovedtemaene oppsamlingsteknologi, dispergeringsteknolog, fjernmåling og kyst og strandoperasjoner.

Som representanten selv peker på, er det viktig at statlig tilskudd ikke fører til urimelig forskjellsbehandling av selskaper. Som offentlig etat forholder departementet og Kystverket seg til regelverket for offentlige anskaffelser. Det innebærer blant annet at vi ikke vil gi tilskudd til en bedrift om utviklingsstøtte, uten at det først har vært har vært gjennomført en konkurranse om oppdraget, heller ikke til Norlense.