Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:156 (2009-2010)
Innlevert: 06.11.2009
Sendt: 09.11.2009
Besvart: 17.11.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Jeg viser til uttalelser i pressen fra departementsråd Ane Kari Lande Hasle der hun klarerte hyppig deltakelse fra tjenestemann i Helsedepartementet på statsrådens valgkamparrangementer.
Er statsministeren innforstått med en slik praksis?

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Det er grunnleggende krav til embetsverket i departementene at dette skal være partipolitisk nøytralt og utvise faglig integritet samtidig som det skal utvise lojalitet overfor den til hver tid sittende politiske ledelse.

Statsrådene har en dobbeltfunksjon ved at de både er departementssjefer og partipolitikere. Embetsverket skal bistå statsrådene i deres egenskap som departementssjefer. Å bistå statsrådene i deres egenskaper som partipolitikere må derimot oppfattes som utenfor embetsverkets ansvar og oppgaver. En klar grense kan trekkes i forhold til statsrådenes behov for bistand til å gjennomføre utadrettet agitasjon og valgkamp, jf. St.meld. nr. 11 (2000-2001), pkt 2.3.

Også når en statsråd er på en reise til eller til stede på et valgkamparrangement er statsråden departementssjef. Personer fra embetsverket må derfor kunne bistå statsrådene i deres egenskap av departementssjef i slike situasjoner. Dette kan for eksempel være å holde løpende kontakt med departementet slik at statsråden kan håndtere saker som haster eller å bistå statsråden med pressehåndtering. I mange tilfeller vil en statsråds reise ha et kombinert formål, slik at vedkommende på samme reise både deltar på valgkamparrangement og ett eller flere besøk eller arrangementer som gjelder statsrådens faglige ansvarsområde. Embetsverket må kunne bistå statsråden i tilretteleggelsen av og gjennomføringen av besøk og arrangementer som hører under statsrådens faglige ansvarsområde.

Det vil variere i hvilken grad statsrådene har behov for bistand fra embetsverket i forbindelse med deres reiser til og tilstedeværelse på valgkamparrangementer. Departementene har ulike behov for å kunne være i løpende kontakt med statsråden når denne er på reiser. Tilsvarende vil behovet for bistand til pressehåndtering kunne være avhengig av de til enhver tid pågående mediesaker som gjelder statsrådens ansvarsområde. Det vil derfor være opp til hver enkelt statsråd å utvise et skjønn når det gjelder hvilken bistand vedkommende i slike situasjoner har behov for. På den ene side må statsråden ivareta sin oppgave som departementssjef også i perioder hvor det pågår valgkamp, men på den annen side må statsråden sørge for å ikke misbruke embetsverket i en partipolitisk sammenheng.