Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:161 (2009-2010)
Innlevert: 09.11.2009
Sendt: 10.11.2009
Besvart: 17.11.2009 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil statsråden følge opp Stortingets vedtak om utleie av kunst- og kulturgjenstander (Dokument nr. 8:98 (2002-2003), Innst. S. nr. 32 (2003-2004)) med en evaluering og eventuelt utvidelse til også gjelde andre kommersielle muligheter for offentlige samlinger?

Begrunnelse

Stortinget behandlet 27. november 2003 Representantforslag fra Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om ordning for utleie av kunst- og kulturgjenstander.
I behandlingen av saken uttalte saksordfører Torny Pedersen (AP):

"Det ser ut som om dette for meg er dagen for å dele ut ros. Det er ikke ofte at Arbeiderpartiet skryter av medlemmene fra Fremskrittspartiet, men i denne saken må forslagsstillerne [...] få skikkelig ros fra Arbeiderpartiet."

Hensikten med å etablere slike ordninger er å tilgjengeliggjøre offentlig eide kunst og kulturskatter, samt øke samlingenes inntekter.
I en artikkel i Mandag Morgen 9.november 2009 fremkommer det at det - seks år! etterpå - fortsatt ikke er etablert gode, brede utleieordninger. Man kan lure på hvorfor departementet ikke har fulgt opp saken skikkelig. Og man kan lure på hvorfor ABM-utvikling ikke har etablert felles ordninger som kan brukes av alle samlingene.
Det ligger fortsatt store mengder kunst og kultgjenstander bortgjemt, og tildels glemt, i magasinene. Publikum fortjener å få glede av disse, og mange i næringslivet er interessert i å leie dem for dekorasjon i sine lokaler.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Stortingets fattet i 2003 følgende vedtak om Dokument nr. 8:98 (2002-2003), jf. Innst. S. nr. 32 (2003-2004):

"Stortinget ber Regjeringen ta initiativ overfor institusjoner på kunst- og kulturområdet med sikte på at samlingene i større grad kan bli tilgjengelig for allmennheten, privatpersoner, næringsliv og offentlige virksomheter, for eksempel gjennom utlån/utleie av kunst- og kulturgjenstander."

Vedtaket ble fulgt opp ved at alle museer med tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet, samt universitetsmuseene, ble bedt om å legge til rette for utlån og utleie fra sine samlinger. Følgende tekst ble lagt inn i tilskuddsbrevene til alle museene med tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet for 2004:

Stortinget ble videre orientert om saken i budsjettproposisjonen for Kultur- og kirkedepartementet i 2005:

"På bakgrunn av dette vedtaket bad Kultur- og kirkedepartementet alle aktuelle museer gjennom tildelings- og tilskuddsbrevene for 2004 om å legge til rette for utlån og utleie av kunst- og kulturgjenstander til bruk for forskning og formidling. Det vises til omtale i Utdannings- og forskningsdepartementets fagproposisjon når det gjelder dette departementets institusjoner. Kultur- og kirkedepartementet vil også komme tilbake til saken i forbindelse med stortingsmeldingen om kultur og næring."

Saken ble deretter drøftet i St.meld. nr 22 (2004-2005) Kultur og næring.

Norske museer har alltid drevet en omfattende utlånsvirksomhet, først og fremst til utstillinger ved andre museer og institusjoner, men også til statlige institusjoner, ambassader og kontorer. Museene har ikke entydige, og i varierende grad, erfaringer fra utleievirksomhet, avhengig av type museum og hva slags gjenstander som leies ut. En erfaring har vært at dette er svært dyre ordninger for museene. Utleie av verdifulle kunstverk krever store ressurser i form av administrasjon, sikring og oppfølging fra museets side. Ved utlån av gjenstander fra offentlige samlinger til private aktører, vil det også være store utgifter til forsikring. Kostnadene for utleie vil ofte være så høye at det ikke genererer inntekter til samlingene. Kostnadene for den som leier vil også i mange tilfeller være så store at leie har begrenset interesse. Andre museer, som forvalter andre gjenstandstyper, kan likevel ha andre erfaringer.

Jeg er enig i at museenes samlinger skal være mest mulig tilgjengelige for publikum, og at museene må prioritere dette høyt. Dette ivaretas etter min mening best gjennom gode rammevilkår for museer og utstillingsinstitusjoner. Det bør tilrettelegges for økt utlån og utstillingssamarbeid mellom museene. Utviklingen innen digital teknologi er også viktig. Gjennom digital formidling og tilgjengeliggjøring av kataloger med bilder og informasjon, vil publikum få en helt annen tilgjengelighet til museumssamlingene enn tidligere.

Det overordnete prinsippet som må ligge til grunn for vurdering av utlån og utleie av gjenstander fra museenes samlinger, vil fortsatt være at museene ivaretar samfunnets interesser ved å forvalte samlingene, særlig i forhold til forsvarlig bevaring og sikring, tilgjengelighet for forskning, og hensynet til ressursbruk i forbindelse med utleie.

På bakgrunn av at det nå er snart 10 år siden daværende Norsk museumsutvikling utredet saken, vil jeg be AMB-utvikling på nytt se på problemstillinger knyttet til bredere formidling av samlinger, herunder utlån og utleie.